شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ - Saturday 25 March 2017
Ramazan Burak از ترکیه
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
21 بار

Ramazan Burak از ترکیه

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با Ramazan Burak از ترکیه، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

Canet از اسپانیا
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
20 بار

Canet از اسپانیا

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با Canet از اسپانیا، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

نریمانی، معاون برنامه ریزی سازمان آتش نشانی تهران
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
53 بار

نریمانی، معاون برنامه ریزی سازمان آتش نشانی تهران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با نریمانی، معاون برنامه ریزی سازمان آتش نشانی تهران، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

نیک نام، مدیر حوزه بهروری همایش ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
20 بار

نیک نام، مدیر حوزه بهروری همایش ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با نیک نام، مدیر حوزه بهره وری همایش ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

نکوگویان، مدیرعامل شرکت فنون برتر فیدار تار
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
25 بار

نکوگویان، مدیرعامل شرکت فنون برتر فیدار تار

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با نکوگویان، مدیرعامل شرکت فنون برتر فیدار تار، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

نفیسی، کارشناس فنی شرکت کناف ایران
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
55 بار

نفیسی، کارشناس فنی شرکت کناف ایران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با نفیسی، کارشناس فنی شرکت فنی کناف ایران، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

محرم پور، مدیرعامل شرکت رهنمود تجارت پاسارگاد
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
13 بار

محرم پور، مدیرعامل شرکت رهنمود تجارت پاسارگاد

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با محرم پور، مدیرعامل شرکت رهنمود تجارت پاسارگاد، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

کریمی، مدیرعامل شرکت ایستادر
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
49 بار

کریمی، مدیرعامل شرکت ایستادر

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با کریمی، مدیرعامل شرکت ایستادر، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

مدنی، قائم مقام شرکت مدام کار
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
71 بار

مدنی، قائم مقام شرکت مدام کار

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مدنی، قائم مقام شرکت مدام کار، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

شاهپوری، مدیرعامل شرکت نماد ایمن
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
35 بار

شاهپوری، مدیرعامل شرکت نماد ایمن

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با شاهپوری، مدیرعامل شرکت نماد ایمن، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

شکوهی، مدیرعامل شرکت بهسا
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
90 بار

شکوهی، مدیرعامل شرکت بهسا

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با شکوهی، مدیرعامل شرکت بهسا، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران


test