شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ - Saturday 25 March 2017
شیخی، کارشناس و مدیر اجرایی شرکت ایمن تهران
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
24 بار

شیخی، کارشناس و مدیر اجرایی شرکت ایمن تهران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با امیر رضا شیخی، کارشناس و مدیر اجرایی شرکت ایمن تهران در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

صادق پور، رئیس هیئت مدیره شرکت آناهید پارس نماد
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
41 بار

صادق پور، رئیس هیئت مدیره شرکت آناهید پارس نماد

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با صادق پور، رئیس هیئت مدیره شرکت آناهید پارس نماد در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

رجب زاده، مدیرعامل شرکت آگاهان انرژی
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
23 بار

رجب زاده، مدیرعامل شرکت آگاهان انرژی

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با رجب زاده، مدیرعامل شرکت آگاهان انرژی در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

نظربیگی، کفش نوید بهمن
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
42 بار

نظربیگی، کفش نوید بهمن

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با نظربیگی، کفش نوید بهمن در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

مرادی، کارشناس فروش بخش آتش نشانی شرکت آذرکاوین
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
59 بار

مرادی، کارشناس فروش بخش آتش نشانی شرکت آذرکاوین

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مرادی، کارشناس فروش بخش آتش نشانی شرکت آذرکاوین در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

هاشمی، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
52 بار

هاشمی، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با وحید هاشمی، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

فزونی، کارشناس HSE انجمن صنفی ایمنی و بهداشت شمال و غرب تهران
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
90 بار

فزونی، کارشناس HSE انجمن صنفی ایمنی و بهداشت شمال و غرب تهران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با میلاد فزونی، کارشناس HSE انجمن صنفی ایمنی و بهداشت شمال و غرب تهران در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

دکتر تورج دانا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
102 بار

دکتر تورج دانا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با دکتر تورج دانا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

عبدالهی، دبیر کارگروه تخصصی آتش نشانی و مواد خطرناک سازمان مدیریت بحران
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
31 بار

عبدالهی، دبیر کارگروه تخصصی آتش نشانی و مواد خطرناک سازمان مدیریت بحران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با عبدالهی، دبیر کارگروه تخصصی آتش نشانی و مواد خطرناک سازمان مدیریت بحران، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

شریف زاده، مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
82 بار

شریف زاده، مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با شریف زاده، مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

خطامی، مدیرعامل شرکت ایمن تیام سپاهان
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
128 بار

خطامی، مدیرعامل شرکت ایمن تیام سپاهان

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با خطامی، مدیرعامل شرکت ایمن تیام سپاهان، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران


test