شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ - Saturday 25 March 2017
عبدالهی، دبیر کارگروه تخصصی آتش نشانی و مواد خطرناک سازمان مدیریت بحران
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
31 بار

عبدالهی، دبیر کارگروه تخصصی آتش نشانی و مواد خطرناک سازمان مدیریت بحران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با عبدالهی، دبیر کارگروه تخصصی آتش نشانی و مواد خطرناک سازمان مدیریت بحران، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

شریف زاده، مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
82 بار

شریف زاده، مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با شریف زاده، مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

خطامی، مدیرعامل شرکت ایمن تیام سپاهان
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
128 بار

خطامی، مدیرعامل شرکت ایمن تیام سپاهان

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با خطامی، مدیرعامل شرکت ایمن تیام سپاهان، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

Ramazan Burak از ترکیه
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
21 بار

Ramazan Burak از ترکیه

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با Ramazan Burak از ترکیه، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

Canet از اسپانیا
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
20 بار

Canet از اسپانیا

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با Canet از اسپانیا، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

نریمانی، معاون برنامه ریزی سازمان آتش نشانی تهران
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
53 بار

نریمانی، معاون برنامه ریزی سازمان آتش نشانی تهران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با نریمانی، معاون برنامه ریزی سازمان آتش نشانی تهران، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

نیک نام، مدیر حوزه بهروری همایش ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
20 بار

نیک نام، مدیر حوزه بهروری همایش ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با نیک نام، مدیر حوزه بهره وری همایش ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

نکوگویان، مدیرعامل شرکت فنون برتر فیدار تار
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
25 بار

نکوگویان، مدیرعامل شرکت فنون برتر فیدار تار

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با نکوگویان، مدیرعامل شرکت فنون برتر فیدار تار، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

نفیسی، کارشناس فنی شرکت کناف ایران
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
55 بار

نفیسی، کارشناس فنی شرکت کناف ایران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با نفیسی، کارشناس فنی شرکت فنی کناف ایران، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

محرم پور، مدیرعامل شرکت رهنمود تجارت پاسارگاد
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
13 بار

محرم پور، مدیرعامل شرکت رهنمود تجارت پاسارگاد

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با محرم پور، مدیرعامل شرکت رهنمود تجارت پاسارگاد، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران

کریمی، مدیرعامل شرکت ایستادر
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴
49 بار

کریمی، مدیرعامل شرکت ایستادر

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با کریمی، مدیرعامل شرکت ایستادر، در نخستین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری استان تهران


test