شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ - Saturday 25 March 2017
کارشکی، کارشناس ایمنی فرایند شرکت MES
پنج شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴
52 بار

کارشکی، کارشناس ایمنی فرایند شرکت MES

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با حمید کارشکی، کارشناس ایمنی فرایند شرکت MES در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

مدسن، مدیر بلایای طبیعی بین المللی شرکت فالک
پنج شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴
19 بار

مدسن، مدیر بلایای طبیعی بین المللی شرکت فالک

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مدسن، مدیر بلایای طبیعی بین المللی شرکت فالک در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

فورهاگن، نماینده شرکت فالک
پنج شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴
30 بار

فورهاگن، نماینده شرکت فالک

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با کند فورهاگن، نماینده شرکت فالک در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

شیخی، کارشناس و مدیر اجرایی شرکت ایمن تهران
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
24 بار

شیخی، کارشناس و مدیر اجرایی شرکت ایمن تهران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با امیر رضا شیخی، کارشناس و مدیر اجرایی شرکت ایمن تهران در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

صادق پور، رئیس هیئت مدیره شرکت آناهید پارس نماد
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
41 بار

صادق پور، رئیس هیئت مدیره شرکت آناهید پارس نماد

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با صادق پور، رئیس هیئت مدیره شرکت آناهید پارس نماد در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

رجب زاده، مدیرعامل شرکت آگاهان انرژی
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
23 بار

رجب زاده، مدیرعامل شرکت آگاهان انرژی

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با رجب زاده، مدیرعامل شرکت آگاهان انرژی در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

نظربیگی، کفش نوید بهمن
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
42 بار

نظربیگی، کفش نوید بهمن

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با نظربیگی، کفش نوید بهمن در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

مرادی، کارشناس فروش بخش آتش نشانی شرکت آذرکاوین
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
59 بار

مرادی، کارشناس فروش بخش آتش نشانی شرکت آذرکاوین

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مرادی، کارشناس فروش بخش آتش نشانی شرکت آذرکاوین در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

هاشمی، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
52 بار

هاشمی، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با وحید هاشمی، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

فزونی، کارشناس HSE انجمن صنفی ایمنی و بهداشت شمال و غرب تهران
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
90 بار

فزونی، کارشناس HSE انجمن صنفی ایمنی و بهداشت شمال و غرب تهران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با میلاد فزونی، کارشناس HSE انجمن صنفی ایمنی و بهداشت شمال و غرب تهران در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:

دکتر تورج دانا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
102 بار

دکتر تورج دانا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با دکتر تورج دانا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:


test