سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - Tuesday 25 April 2017
تیزر ویدئویی همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
86 بار

تیزر ویدئویی همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران

تیزر ویدئویی همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران:

نیسان، مدیرعامل شرکت اطفاء تهران
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
72 بار

نیسان، مدیرعامل شرکت اطفاء تهران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با روبرت نیسان، مدیرعامل شرکت اطفاء تهران در همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران:

سلیمانی، مدیرعامل شرکت پمپ حریق ایران
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
132 بار

سلیمانی، مدیرعامل شرکت پمپ حریق ایران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با ناصر سلیمانی، مدیرعامل شرکت پمپ حریق ایران در همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران:

نریمان نژاد، رئیس بخش ایمنی آتش نشانی صنایع شرکت ملی پتروشیمی
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
128 بار

نریمان نژاد، رئیس بخش ایمنی آتش نشانی صنایع شرکت ملی پتروشیمی

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با نریمان نژاد، رئیس بخش ایمنی آتش نشانی صنایع شرکت ملی پتروشیمی در همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران:

نادرپور، مدیرعامل آتش نشانی شهر ملارد
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
47 بار

نادرپور، مدیرعامل آتش نشانی شهر ملارد

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با نادرپور، مدیرعامل آتش نشانی شهر ملارد در همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران:

مظمونی، مسئول آتش نشانی منطقه اقتصادی پتروشیمی
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
51 بار

مظمونی، مسئول آتش نشانی منطقه اقتصادی پتروشیمی

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با مظمونی، مسئول آتش نشانی منطقه اقتصادی پتروشیمی در همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران:

Colurcio، مدیر بخش صادرات کمپانی CTS
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
51 بار

Colurcio، مدیر بخش صادرات کمپانی CTS

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با Gain Luca Colurcio، مدیر بخش صادرات کمپانی CTS در همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران:

Takker، مدیرعامل شرکت System 5S
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
52 بار

Takker، مدیرعامل شرکت System 5S

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با Sudhir NatawavTakker، مدیرعامل شرکت System 5S در همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران:

Luis، مدیر فروش کمپانی Securite Etche
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
55 بار

Luis، مدیر فروش کمپانی Securite Etche

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با Gean Louis Plantey، مدیر فروش کمپانی Securite Etche در همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران:

ابراهیم زاده، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
55 بار

ابراهیم زاده، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با محمد اسماعیل ابراهیم زاده مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران در همایش سالیانه صنایع ایمنی و اطفاء تهران:

عبدی، مدیرعامل شرکت هیرسا کیفیت PHQ
پنج شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴
33 بار

عبدی، مدیرعامل شرکت هیرسا کیفیت PHQ

گزارش اختصاصی پایگاه خبری بامنا با عبدی، مدیرعامل شرکت هیرسا کیفیت PHQ در ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE:


test