سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - Tuesday 25 September 2018

 تیزر ویدئوی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایپاسمحمد هادی نوروزی، شرکت صنعت حفاظت الکترونیک برناعلیرضا دادفر، مدیرعامل شرکت آدیش الکترونیکصادق فیض آبادی، مسئول اتحادیه الکترونیک و سیستم های حفاظتی تهرانعلی مسعودی، عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه ایمنی کشورزواره ای، مدیرعامل شرکت آژیر سازان ایرانروحی، مدیر فنی شرکت داده های رسارضایی صمیمی، مدیرعامل شرکت سیستمهای حفاظتی جامع کیاناکبر ذاکری، مدیرعامل شرکت دیدافزار سیستمدکتر شمس، مدرس و مشاور ارشد ایمنی آتش نشانیجوانمردی، مدیرعامل شرکت افروز سازانبختیار و کرکی، مدیرعامل و ریاست هیئت مدیره شرکت تنها پرداز غربپورحسینی، شرکت ایمن حفاظ هدایتاخوان، مدیرعامل شرکت پارس آژیراکیعقوبی شریف، مدیر عامل شرکت آتی ایمن دید گسترهاشمیان، مدیرعامل شرکت فرکونبی فر، مدیرعامل شرکت سپید سیستم خاورمیانهشرکت لایف کو در نمایشگاه ایپاسترکی، ریاست هیئت مدیره شرکت مهندسی تنها پرداز غربمجتبی حاجتی، مدیرعامل شرکت مهندسی آشکار سازعلی نیازمند، شرکت نار منفردنادری پور، مدیرعامل آتش نشانی شهر ملاردحسام طاووسی، مشاوره اتحادیه ایمنی آتش نشانی تهرانشیما روزبهانی، شرکت ایده طرح محصولبهنام دار آفرین، مدیر فروش شرکت ساریاکحسین زاده، شرکت خانه امن

test