سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - Tuesday 25 September 2018
کد خبر : 17749
تاریخ انتشار : پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۹
بازدید: -

مقاله(قسمت 2)

واکاوی مولفه های ارتقاء دهنده ایمنی در فضاهای بازشهری در مقیاس محلات (نمونه موردی محله یوسف آباد در شهر تهران)


۴۳۲۱
از نظر میزان تاثیر خطرات گودبرداری های نامناسب درون بافت های پیوسته شهری و یا در مجاور معابر عبوری بر حس ایمنی در فضای باز در اولویت اول مصاحبه شوندگان عدم وجود قوانین ایمنی منفک شده ایمنی بر اساس تمایزات بافتهای شهری قرار دارد

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

 

جدول شماره دو: میزان تا ثیرعدم اعمال و اجرای مناسب ضوابط مربوط به بر پایی و مدیریت ایمن کارگاه های ساختمانی به خصوص کارگاههای پر خطر مرتبط با ساختمان های بلند مرتبه بر حس ایمنی

عاملمیانگین رتبه ایانحراف استانداردمیانه(درصد)
استفاده از مواد و وسایل بستی و کلیه اجناسی که غیر قابل استفاده ایمن در نمای ساختمانهای بلند مرتبه است و عدم وجود استاندارد و ضوابط ایمنی و سازمان پیگیر کننده مشخص۳٫۶۰٫۷۶۶۰
نصب انواع وسایل متفرقه در بیرون پنجره ها از جمله کولرهای سنگین آبی بدون تعریف استانداردی مناسب از بست و …۴٫۳۰٫۵۸۷۴
عدم وجود شرکت های متخصص و آشنا به ضوابط ساختمانهای بلند مرتبه۳٫۳۰٫۸۹۱۵۶
ارتفاع گیری ساختمانهای بلند مرتبه عملا بسیاری از واحدها را از دسترس خدمات مستقیم سازمان آتش نشانی خارج میکند.۳٫۵۱٫۰۳۶۹
نبود حریم ایم کارگاه های ساختمانی بلند مرتبه که سبب نبود فضای چرخش جرثقیل های بلند مرتبه در محوطه کارگاهی میشود که امکان بروز حادثه را در سطح خیابانها و ساختمانهای کناری فراهم میکند۳٫۲۰٫۹۴۱۶۵
نبود قوانیین مناسب برای تعیین نحوه استقرار جرثقیل های ایمنی بلند مرتبه و امکان
[auth]
 
۳٫۴۰٫۷۲۶۶

میزان تاثیر خطرات گودبرداری های نامناسب درون بافت های پیوسته شهری و یا در مجاور معابر عبوری بر حس ایمنی

از نظر میزان تاثیر خطرات گودبرداری های نامناسب درون بافت های پیوسته شهری و یا در مجاور معابر عبوری بر حس ایمنی در فضای باز در اولویت اول مصاحبه شوندگان عدم وجود قوانین ایمنی منفک شده ایمنی بر اساس تمایزات بافتهای شهری قرار دارد و در اولویت دوم وجود فضاهای سبز بدون محافظت در برابر حریق در بخش های کناری شهر تهران که امکان وقوع حریق های گسترده را میدهد و در اولویت سوم وجود لوازم ناایمن در پارک ها و فضاهای گردشی از جمله کفپوشها، و وسایل پلاستیکی سریع الاشتعال قرار دارد

جدول شماره سه: میزان تاثیر خطرات گودبرداری های نامناسب درون بافت های پیوسته شهری و یا در مجاور معابر عبوری بر حس ایمنی

عاملمیانگین رتبه ایانحراف

استاندارد

میانه( درصد)
عدم وجود قوانین ایمنی منفک شده ایمنی بر اساس تمایزات بافتهای شهری۳٫۶۰٫۷۴۸۶۸
عدم تدوین اصول ضوابط ایمنی برای بست های عناصر الحاقی به نماهای ساختمانها جهت جلوگیری از سقوط مصالح الحاقی به نما همچون سنگ های سخت نما۳٫۲۰٫۸۹۷۶۵
وجود فضاهای سبز بدون محافظت در برابر حریق در بخش های کناری شهر تهران که امکان وقوع خریق های گسترده را میدهد۳٫۳۰٫۶۹۶۶
وجود لوازم ناایمن در پارک ها و فضاهای گردشی از جمله کفپوشها، و وسایل پلاستیکی سریع الاشتعال۳٫۲۰٫۷۸۵۶۵
وجود کانال های آبی بی محافظت در سطح شهر تهران همچون کانال بلوار کشاورز که در صورت پر بودن از آب میتوانند خطرارت بلقوه ای را برای خردسالان فراهم کند۲٫۸۰٫۷۸۹۵۶
عدم وجود قوانین اجرایی مناسب برای نگهداری آب نماهای شهری و وجود خطرات درون شهری۳٫۲۰٫۶۶۲۶۲
عدم وجود مصوبات لازم برای شناخت شیمی حریق مصالح ساختمانی بخصوص در بخش مواد و لوازم دکوری۳٫۱۰٫۸۶۱۵۶

 

میزان تاثیروجود خطرات بالقوه در المان های کاربردی (همچون پل های عابر پیاده) و المان های نور پردازی و یا تزیینی بر حس ایمنی از نظر میزان تاثیروجود خطرات بالقوه در المان های کاربردی (همچون پل های عابر پیاده) و المان های نور پردازی و یا تزیینی بر حس ایمنی ،اولویت اول مصاحبه شوندگان با چاه کنی سنتی و سلسله خطرات ناشی از ریزش دیوارهای چاه و گاز گرفتگی و در اولویت دوم عدم اطلاع مناسب پیمانکاران از نقشه های زیر زمینی لوله های آب و گاز و امکان خطرات بلقوه در صورت خاکبرداری ناآگاهانه و در اولویت سوم عدم رعایت ضوابط گودبرداری ایمن در محله یوسف آباد شهر تهران شناخته شد.

جدول شماره چهار: میزان تاثیروجود خطرات بالقوه در المان های کاربردی (همچون پل های عابر پیاده) و المان های نور پردازی و یا تزیینی بر حس ایمنی

عاملمیانگین رتبه ایانحراف استانداردمیانه(درصد)
عدم اطلاع مناسب پیمانکاران از نقشه های زیر زمینی لوله های آب و گاز و امکان خطرات بلقوه در صورت خاکبرداری ناآگاهانه۴٫۱۶۱٫۰۵۷۲
چاه کنی سنتی و سلسله خطرات ناشی از ریزش دیوارهای چاه و گاز گرفتگی۴٫۳۰٫۸۱۵۶۹
عدم رعایت ضوابط گودبرداری ایمن در شهر تهران۴٫۰۶۱٫۰۲۷۳
وجود دریچه های ناایمن شهری درون و یا عدم وجود دریچه بر روی چاهک ها و چا ههای فرعی در سطح شهر۳٫۱۱٫۰۷۴۹٫۴
وجود زیر ساخت های تاسیساتی کهنه شهری درون خاک و امکان نشت خود به خودی و بروز حوادث سنگین غیر متقربه۲٫۹۰٫۸۷۸۶۳
عدم رعایت ضوابط گودبرداری های عمیق ایمن به صورت آیین نامه ای به دلیل هزینه های تخمیلی به کارفرما و استفاده از روشهایی بنایی سنتی۳٫۴۰٫۹۸۱۶۵

 

عدم رعایت ضوابط گودبرداری های عمیق ایمن به صورت آیین نامه ای به دلیل هزینه های تخمیلی به کارفرما و استفاده از روشهایی بنایی سنتی۳٫۴۰٫۹۸۱۶۵

پاسخ به سوالات

با توجه به اینکه متغییر های مورد نظر پژوهش کیفی بوده و داده های جمع آوری شده از مقیاس رتبه ای بر خوردار بوده اند.از آزمون ناپارامتری کای اسکوئر برای پاسخ به سوالات استفاده شده است. پس از محاسبه این آزمون از طریق نرم افزار Spss چنانچه سطح معنی داری کوچکتر از .۰۵ باشد می توان قضاوت کرد که به احتمال ۹۵٫% در صد بین دو متغییر رابطه وجود دارد. در این صورت فرض صفر که بر عدم رابطه تاکید می کند رد می شود. اگر سطح معنی داری محاسبه شده کوپکتر از ۰۱٫ % باشد در این صورت به احتمال ۹۹٫ % بین دو متغییر رابطه وجود دارد.

سوال اول:  میزان تاثیر احساس ایمنی نسبت به وسایل نقلیه و مسائل شهرسازی و ترافیک

با توجه به جدول ۱ ارتباط معناداری بین احساس ایمنی و امنیت در شهروندان محله و ایمنی ناشی از خطر احتمالی وسایل نقلیه وجود دارد به طوری که مشخص است از نظر پاسخ گویان بین متغییر وابسته و مستقل با سطح ۹۹٫ % ارتباط وجود دارد

مواردکای اسکوئر

 

درجه آزادیسطح معناداری
ساخت ورودی و خروجی های غیر استاندارد شهری در بزرگ راها برای پروژه های بزرگ مقیاس شهری نظیر مجموعه های سینمایی و تفریحی۴۵٫۷۹۵۱۲معنا دار با اطمینان ۹۹%
عدم رعایت ضوابط جداسازی فرعی از اصلی و فاصله قانونی دوربرگردانها از جداسازهای فرعی و اصلی در اتوبانهای تهران

 

۳۷٫۴۱۶۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%
وجود پرتگاههای بی حفاظ درون شهری۵۳٫۸۹۳۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%
عدم فرهنگ سازی و آشنایی افراد با طریقه اطفا حریق در موارد جزیی قبل از رسیدن کارکنان آتش نشانی در صورت بروز تصادفات منجر به حریق۳۳٫۹۸۴۱۶معنا دار با اطمینان ۹۵%
وجود نواقصی در بخش طراحی و نظارت بر پمپ بنزین های تهران و امکان گسترش آتش سوزی در آنان به بافت های شهری۲۴٫۷۰۹۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%
نبود راه های اضطراری و خطوط ویژه امدادی در بسیاری از بخش های شهر تهران

 

۴۰٫۲۸۹۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%
اجرایینشدنرویکردهایتحقیقاتیجامعدرخصوصضوابطپدافندعیرعاملشهری

 

۴۲٫۶۴۹٫۴۱۶معنا دار با اطمینان۹۹%

 

با توجه به جدول ۲ ارتباط معناداری بین میزان تا ثیرعدم اعمال و اجرای مناسب ضوابط مربوط به بر پایی و مدیریت ایمن کارگاه های ساختمانی به خصوص کارگاههای پر خطر مرتبط با ساختمان های بلند مرتبه بر حس ایمنی وجود دارد به طوری که مشخص است از نظر پاسخ گویان بین متغییر وابسته و مستقل با سطح ۹۹٫ % ارتباط وجود دارد

مواردکای اسکوئردرجه آزادیسطح معناداری
استفاده از مواد و وسایل بستی و کلیه اجناسی که غیر قابل استفاده ایمن در نمای ساختمانهای بلند مرتبه است و عدم وجود استاندارد و ضوابط ایمنی و سازمان پیگیر کننده مشخص۲۲٫۶۷۱۲معنا دار با اطمینان ۹۹%
نصب انواع وسایل متفرقه در بیرون پنجره ها از جمله کولرهای سنگین آبی بدون تعریف استانداردی مناسب از بست و …۲۶٫۱۳۳۱۲معنا دار با اطمینان ۹۵%
عدم وجود شرکت های متخصص و آشنا به ضوابط ساختمانهای بلند مرتبه۴۲٫۳۶۸۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%
ارتفاع گیری ساختمانهای بلند مرتبه عملا بسیاری از واحدها را از دسترس خدمات مستقیم سازمان آتش نشانی۲۳٫۴۶۷۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%
نبود حریم ایم کارگاه های ساختمانی بلند مرتبه که سبب نبود فضای چرخش جرثقیل های بلند مرتبه در محوطه کارگاهی میشود که امکان بروز حادثه را در سطح خیابانها و ساختمانهای کناری فراهم میکند۲۶٫۶۶۷۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%
نبود قوانیین مناسب برای تعیین نحوه استقرار جرثقیل های ایمنی بلند مرتبه و امکان

 

۳۶٫۱۳۳۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%

جدول شماره سه :با توجه به جدول ۳ ارتباط معناداری بین : میزان تاثیر خطرات گودبرداری های نامناسب درون بافت های پیوسته شهری و یا در مجاور معابر عبوری بر حس ایمنی وجود دارد به طوری که مشخص است از نظر پاسخ گویان بین متغییر وابسته و مستقل با سطح ۹۹٫ % ارتباط وجود دارد

مواردکای اسکوئردرجه آزادیسطح معناداری
عدم وجود قوانین ایمنی منفک شده ایمنی بر اساس تمایزات بافتهای شهری۴۱٫۲۳۹۱۲معنا دار با اطمینان ۹۹%
عدم تدوین اصول ضوابط ایمنی برای بست های عناصر الحاقی به نماهای ساختمانها جهت جلوگیری از سقوط مصالح الحاقی به نما همچون سنگ های سخت نما۳۸٫۱۰۹۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%
وجود فضاهای سبز بدون محافظت در برابر حریق در بخش های کناری شهر تهران که امکان وقوع خریق های گسترده را میدهد۳۴٫۵۷۸۱۶معنا دار با اطمینان ۹۵%
وجود لوازم ناایمن در پارک ها و فضاهای گردشی از جمله کفپوشها، و وسایل پلاستیکی سریع الاشتعال۲۹٫۱۳۰۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%
وجود کانال های آبی بی محافظت در سطح شهر تهران همچون کانال بلوار کشاورز که در صورت پر بودن از آب میتوانند خطرارت بلقوه ای را برای خردسالان فراهم کند۲۵٫۶۶۷۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%
عدم وجود قوانین اجرایی مناسب برای نگهداری آب نماهای شهری و وجود خطرات درون شهری۳۷٫۶۰۰۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%
عدم وجود مصوبات لازم برای شناخت شیمی حریق مصالح ساختمانی بخصوص در بخش مواد و لوازم دکوری۲۵٫۶۶۷۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%

با توجه به جدول ۴ ارتباط معناداری بین میزان تاثیروجود خطرات بالقوه در المان های کاربردی (همچون پل های عابر پیاده) و المان های نور پردازی و یا تزیینی بر حس ایمنی وجود دارد به طوری که مشخص است از نظر پاسخ گویان بین متغییر وابسته و مستقل با سطح ۹۹٫ % ارتباط وجود دارد

مواردکای اسکوئردرجه آزادیسطح معناداری
عدم اطلاع مناسب پیمانکاران از نقشه های زیر زمینی لوله های آب و گاز و امکان خطرات بلقوه در صورت خاکبرداری ناآگاهانه۲۲٫۶۶۷۱۲معنا دار با اطمینان ۹۹%
چاه کنی سنتی و سلسله خطرات ناشی از ریزش دیوارهای چاه و گاز گرفتگی۲۶٫۱۳۳۱۲معنا دار با اطمینان ۹۵%
عدم رعایت ضوابط گودبرداری ایمن در شهر تهران۴۲٫۳۶۸۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%
وجود دریچه های ناایمن شهری درون و یا عدم وجود دریچه بر روی چاهک ها و چا ههای فرعی در سطح شهر۲۳٫۴۶۷۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%
وجود زیر ساخت های تاسیساتی کهنه شهری درون خاک و امکان نشت خود به خودی و بروز حوادث سنگین غیر متقربه۲۶٫۶۶۷۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%
عدم رعایت ضوابط گودبرداری های عمیق ایمن به صورت آیین نامه ای به دلیل هزینه های تخمیلی به کارفرما و استفاده از روشهایی بنایی سنتی۳۶٫۱۳۳۱۶معنا دار با اطمینان ۹۹%

نتیجه گیری:

در پژوهش ارائه شده در این مقاله با هدف آنالیز مولفه های ارتقاء دهنده حس ایمنی در فضاهای باز محلی، پس از انجام مطالعات و تحقیقات داخلی، این عوامل به چهار دسته کلی

 • ایمنی مربوط به ایمنی وسایل نقلیه و مسائل شهرسازی و ترافیک
 • عدم اعمال و اجرای مناسب ضوابط مربوط به بر پایی و مدیریت ایمن کارگاه های ساختمانی به خصوص کارگاههای پر خطر مرتبط با ساختمان های بلند مرتبه
 • خطرات گودبرداری های نامناسب درون بافت های پیوسته شهری و یا در مجاور معابر عبوری
 • وجود خطرات بالقوه در المان های کاربردی (همچون پل های عابر پیاده) و المان های نور پردازی و یا تزیینی

تقسیم شدند و تاثیر آنان بر دریافت احساس ایمنی شهروندان از فضای باز محلاتشان بررسی شد. سپس پرسش نامه شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء حس ایمنی در قضاهای باز شهری میان شهروندان یک محله تهران به عنوان نمونه توزیع شد و از آنان در خواست شد در صورت تمایل ، پرسش نامه را تکمیل نمایند .بعد از آن پرسش نامه ها جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج و مباحثات

ایمنی مربوط  به ایمنی وسایل نقلیه و مسائل شهرسازی و ترافیک

 • در خصوص ساخت ورودی و خروجی های غیر استاندارد شهری در بزرگ راها برای پروژه های بزرگ مقیاس شهری و نظیر مجموعه های سینمایی و تفریحی و عدم رعایت ضوابط جداسازی فرعی از اصلی و فاصله قانونی دوربرگردانها از جداسازهای فرعی و اصلی در اتوبانهای تهران  باید اذعان داشت طرح های پژوهشی ترافیک و شهرسازی سازمان های پژوهشی در کشور به راحتی میتواند معضلات مربوط را با استفاده از طرح های کارشناسانه حل کرد. در خصوص وجود پرتگاههای بی حفاظ درون شهریباید گفت استفاده از نرده حفاظ های مناسب که قابل صعود توسط افراد و کودکان نباشد و در تحمل وزن تکیه دادن افراد را داشته باشد و در ضمن وجود علاثم مناسب هشدار دهنده و به سازی خط ریزش شیب نیز از اولویت های مقابله با معضل است.
 • در خصوص معضل عدم فرهنگ سازی و آشنایی افراد با طریقه اطفا حریق در موارد جزیی قبل از رسیدن کارکنان آتش نشانی در صورت بروز تصادفات منجر به حریق می توان با فرهنگ سازی از سوی سازمان آتش نشانی و تعلیم آتش نشانان داوطلب معضل فوق را حل کرد.
 • در خصوص  نبود راه های اضطراری و خطوط ویژه امدادی در بسیاری از بخش های شهر تهران و اجرایی نشدن رویکردهای تحقیقاتی جامع در خصوص ضوابط پدافند غیرعامل شهری نیاز به پژوهش های عمیق و دانشگاهی در رشته های مدیریت شهری و شهرسازی وجود دارد و این دو مسئله از چالش های اصلی کل شهر تهران محسوب می شود.

عدم اعمال و اجرای مناسب ضوابط مربوط به بر پایی و مدیریت ایمن کارگاه های ساختمانی به خصوص کارگاههای پر خطر مرتبط با ساختمان های بلند مرتبه

 • در خصوص استفاده از مواد و وسایل بستی و کلیه اجناسی که غیر قابل استفاده ایمن در نمای ساختمانهای بلند مرتبه است و عدم وجود استاندارد و ضوابط ایمنی و سازمان پیگیر کننده مشخص و نصب انواع وسایل متفرقه در بیرون پنجره ها از جمله کولرهای سنگین آبی بدون تعریف استانداردی مناسب از بست و … تدوین ضوابط مورد نظر و طراحی جزئیات ایمن از یک سو و ملزم کردن ساختمان ها به اجرای ضوابط از مهمترین ضوابط است.
 • در خصوص نبود حریم ایمن کارگاه های ساختمانی بلند مرتبه که سبب نبود فضای چرخش جرثقیل های بلند مرتبه در محوطه کارگاهی میشود که امکان بروز حادثه را در سطح خیابانها و ساختمانهای کناری فراهم میکند و نبود قوانیین مناسب برای تعیین نحوه استقرار جرثقیل های ایمنی بلند مرتبه و امکان  باید اذعان کرد به واسطه حوادث متعدد پیش آمده در سطح شهر تهران نیاز است که بدانیم لزوم تدوین ضوابط اختصاصی و نظارت ویژه بر این بخش بسیار احساس می شود
 • خطرات گود برداری های نامناسب درون بافت های پیوسته شهری و یا در مجاور معابر عبوری

المان های موجود در سطحی و زیر سطحی شهر و فضاهای سبز شهری

 • در خصوص تدوین اصول ضوابط ایمنی برای بست های عناصر الحاقی به نماهای ساختمانها جهت جلوگیری از سقوط مصالح الحاقی به نما همچون سنگ های سخت نما نیاز به الزام کارگاه های ساختمانی بر استفاده از دیتیل های الحاقی استاندارد معرفی شده به آنان است.
 • در خصوص وجود لوازم ناایمن در پارک ها و فضاهای گردشی از جمله کفپوشها، و وسایل پلاستیکی سریع الاشتعا ل
 • نیاز به تعویض و نوسازی در میان وسایل تفریحی پارک ها به علت فرسودگی زیاد احساس می شود
 • در خصوص وجود کانال های آبی بی محافظت در سطح شهر تهران همچون کانال بلوار کشاورز که در صورت پر بودن از آب میتوانند خطرارت بلقوه ای را برای خردسالان فراهم کند و عدم وجود قوانین اجرایی مناسب برای نگهداری آب نماهای شهری و وجود خطرات درون شهری ؛ به علت حوادث ناگوار پیش آمده وجود نرده حفاظ های غیر قابل صعود برای کودکان به شدت احساس می شود.
 • وجود خطرات بالقوه در المان های کاربردی (همچون پل های عابر پیاده) و المان های نور پردازی و یا تزیینی
 • در خصوص  چاه کنی سنتی و سلسله خطرات ناشی از ریزش دیوارهای چاه و گاز گرفتگی و عدم رعایت ضوابط گودبرداری ایمن در شهر تهران  مهمترین مسئله نظارت ضعیف بر کارگاههای ساختمانیست که آنها را تشویق به عدم رعایت ضوابط می کند
 • در خصوص وجود دریچه های ناایمن شهری درون و یا عدم وجود دریچه بر روی چاهک ها و چاههای فرعی در سطح شهر بازدید منظم و متناسب به صورت هفتگی و یا روزانه میتواند بر بهبود این عامل تاثیر گذار باشد
 • در خصوص وجود زیر ساخت های تاسیساتی کهنه شهری درون خاک و امکان نشت خود به خودی و بروز حوادث سنگین غیر متقربه نیاز به تهیه نقشه های جامع از تاسیسات زیرزمینی شهری استو بعد از آن اطلاع به شهرداری نواحی  برای آگاه سازی پیمانکاران جزئ مورد نیاز است.

جمع بندی و نتایج

از میان موارد در نظر گرفته شده برای پرسش از عامل اول (ایمنی مربوط  به ایمنی وسایل نقلیه و مسائل شهرسازی و ترافیک) وجود پرتگاههای بی حفاظ درون شهری با میانگین رتبه ۴٫۳ خطر ناک تر ین حس نا ایمنی را به شهر وندان منطقه میدهد که البته با توجه به توپوگرافی خاص منطقه قابل تفسیر است در رتبه دوم نبود راه های اضطراری و خطوط ویژه امدادی در بسیاری از بخش های شهر تهران با میانگین ۴٫۲ رتبه دوم را در ایجاد حس نا امنی به ساکنان میدهد و در مرتبه سوم ساخت ورودی و خروجی های غیر استاندارد شهری در بزرگ راها برای پروژه های بزرگ مقیاس شهری نظیر مجموعه های سینمایی و تفریحی با  میانگین ۴٫۱۶ رتبه سوم را به خود اختصاص داده است

از میان موارد در نظر گرفته شده برای پرسش از عامل دوم (عدم اعمال و اجرای مناسب ضوابط مربوط به بر پایی و مدیریت ایمن کارگاه های ساختمانی به خصوص کارگاههای پر خطر مرتبط با ساختمان های بلند مرتبه )نصب انواع وسایل متفرقه در بیرون پنجره ها از جمله کولرهای سنگین آبی بدون تعریف استانداردی مناسب از بست و …بیشترین تاثیر را بر ایجاد حس نا ایمنی در میان شهروندان منطقه ۶ دارد و در رتبه دوماستفاده از مواد و وسایل بستی و کلیه اجناسی که غیر قابل استفاده ایمن در نمای ساختمانهای بلند مرتبه است و عدم وجود استاندارد و ضوابط ایمنی و سازمان پیگیر کننده مشخص با میانگین ۳٫۶ قرار دارد و در رتبه سومنبود قوانیین مناسب برای تعیین نحوه استقرار جرثقیل های ایمنی بلند مرتبه و امکان  با میانگین رتبه ۳٫۵ قرار دارد و با توجه به ساخت و ساز های بلند مرتبه در لبه جنوبی منطقه (خیابان فاطمی ) و لبه شمالی منطقه (لبه خیابان همت) قابل توجیح است

از میان موارد در نظر گرفته شده برای پرسش از عامل  سوم (خطرات گودبرداری های نامناسب درون بافت های پیوسته شهری و یا در مجاور معابر عبوری ) عدم وجود قوانین ایمنی منفک شده ایمنی بر اساس تمایزات بافتهای شهری با میانگین ۳٫۶ در رتبه اول جای دارد و عدم تدوین اصول ضوابط ایمنی برای بست های عناصر الحاقی به نماهای ساختمانها جهت جلوگیری از سقوط مصالح الحاقی به نما همچون سنگ های سخت نما با میانگین ۳٫۲ در رتبه دوم جای دارد و در رتبه سوم وجود لوازم ناایمن در پارک ها و فضاهای گردشی از جمله کفپوشها، و وسایل پلاستیکی سریع الاشتعال قرار دارد که میانگین رتبه ۲٫۱ را کسب می کند.

از میان موارد در نظر گرفته شده برای پرسش از عامل  چهارم (میزان تاثیروجود خطرات بالقوه در المان های کاربردی (همچون پل های عابر پیاده) و المان های نور پردازی و یا تزیینی بر حس ایمنی) چاه کنی سنتی و سلسله خطرات ناشی از ریزش دیوارهای چاه و گاز گرفتگی در رتبه اول با میانگین ۴٫۳ قرار دارد ودر رتبه دوم عدم اطلاع مناسب پیمانکاران از نقشه های زیر زمینی لوله های آب و گاز و امکان خطرات بلقوه در صورت خاکبرداری ناآگاهانه میانگین ۴٫۱۶ کسب می کند .رتبه سوم نیز به عدم رعایت ضوابط گودبرداری ایمن در شهر تهران اختصاص میابد.

 

پانویس ( ارجاع دهی درون متنی)

۱- Fiissel,D.G., et.al .2005. “Severity of playground fractures: play equipment versus standing height falls.” Injury Prevention, Vol.11, Pp.337-339. Afforest, S. et.al (2001). Surface characteristics, equipment

۲-height, and the occurrence and severity of playground injuries. Injury Prevention , pp.35-4

-۳سرای محله یوسف آباد، ۱۳۹۱ ،توصیف محله یوسف آباد،معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.

-۴ شهرداری تهران، ۱۳۸۷ ،طرح تفصیلی منطقه شش تهران.

-۵ صادقی نایینی،حسن و جعفری،حمیدرضا و صالحی،اسماعیل و میرلوحی،امیرحسین ۱۳۸۹ ایمنی کودکان در زمینهای بازی پارکهای شهری مورد خاص: پارکهای محلی- ناحیه ای تهران فصلنامه سلامت کار در ایران.دوره ۷،شماره ۳،صفحات ۴۲ – ۳۲

-۶ فارسی، علیرضا، خادم، امیررضا، زمانی ثانی، سیدحجت؛فتحی رضایی زهرا بررسی وضعیت ایمنی و استانداردهای فضاهای شهری منطقه شش تهران و ارائه راهکارهای مناسب. طرح پژوهشی شهرداری منطقه پنج تهران.

۶- Fiissel,D.G., et.al .2005. “Severity of playground fractures: play equipment versus standing height falls.” Injury Prevention, Vol.11, Pp.337-339. Laforest, S. et.al (2001). Surface characteristics, equipment

۷-height, and the occurrence and severity of playground injuries. Injury Prevention , pp.35-4

منابع و مآخذ

-۱ سرای محله یوسف آباد، ۱۳۹۱ ،توصیف محله یوسف آباد،معاونت اجتماعی و

فرهنگی شهرداری تهران.

-۲ شهرداری تهران، ۱۳۸۷ ،طرح تفصیلی منطقه شش تهران.

-۳ صادقی نایینی،حسن و جعفری،حمیدرضا و صالحی،اسماعیل و میرلوحی،امیرحسین ۱۳۸۹ ایمنی کودکان در زمینهای بازی پارکهای شهری مورد خاص: پارکهای محلی- ناحیه ای تهران فصلنامه سلامت کار در ایران.دوره ۷،شماره ۳،صفحات ۴۲ – ۳۲

-۴ فارسی، علیرضا، خادم، امیررضا، زمانی ثانی، سیدحجت؛فتحی رضایی زهرا بررسی وضعیت ایمنی و استانداردهای فضاهای شهری منطقه شش تهران و ارائه راهکارهای مناسب. طرح پژوهشی شهرداری منطقه پنج تهران.

 

۶- Fiissel,D.G., et.al .2005. “Severity of playground fractures: play equipment versus standing height falls.” Injury Prevention, Vol.11, Pp.337-339. Laforest, S. et.al (2001). Surface characteristics, equipment

۷-height, and the occurrence and severity of playground injuries. Injury Prevention , pp.35-40. Mckendrick, j, Bradford, m& fielder a (2000), “kid customer?

۸- Mitchell,R., et al. 2007. Falls from playground equipment:will the new Australian playground safety standard make a difference and how will we tell? Health Promote J Austral , Vol.18. No2 Pp. 98-104.

۹- Commercialization of play space and the commodification of childhood” childhood, 7(3): 295-31

 
[/auth]

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test