سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - Tuesday 25 September 2018
کد خبر : 16272
تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷
بازدید: -

مجموعه مقالات دومین همیاش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری:

مکان یابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی(جمع آوری و آماده سازی داده ها)


مکان یابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی(جمع آوری و آماده سازی داده ها)

در فرایند مکان یابی ایستگاه ها اولین مرحله از مراحل عملی،  تحقیق و استخراج لایه های اطلاعاتی مورد نیاز می باشد اطلاعات مربوط به ناحیه مطالعاتی از قبیل شبکه معابر ، جمعیت ، انواع کاربری های اراضی موجود ،  مساحت هرکدام از کاربری ها. وهمچنین تهیه تصویر ماهواره ای برای دید یکپارچه منطقه ، برای از بین بردن ناسازگاری بین نقشه های زمینی و ناسازگاری […]

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

در فرایند مکان یابی ایستگاه ها اولین مرحله از مراحل عملی،  تحقیق و استخراج لایه های اطلاعاتی مورد نیاز می باشد اطلاعات مربوط به ناحیه مطالعاتی از قبیل شبکه معابر ، جمعیت ، انواع کاربری های اراضی موجود ،  مساحت هرکدام از کاربری ها. وهمچنین تهیه تصویر ماهواره ای برای دید یکپارچه منطقه ، برای از بین بردن ناسازگاری بین نقشه های زمینی و ناسازگاری شهری می باشد. پس از تهیه لایه های اطلاعاتی بایستی تمام لایه های زمین مرجع گردیده و سیستم مختصات  WGS-1984-UTM-ZONE-39N به انها اختصاص داده شده و برای انجام مراحل بعدی وارد پایگاه داده GIS شود. از میان معیارهای ذکر شده سه معیار دسترسی (فاصله از معبر ) همسایگی های سازگار و ناسازگار به دلیل اینکه معیار مورد نظر فاصله از مراکز و پهنه ها می باشد بایستی لایه رستری فاصله از انها تولید شود ودر دومعیار دیگر یعنی تراکم جمعیت و اندازه قطعه زمین ، نقشه ها جهت تجزیه و تحلیل به فرمت رستری تبدیل شوند.

وزن دهی به معیارها و زیر معیارها

در طول مطالعات با نظر سنجی که از کارشناسان صورت گرفت مشخص شد که این معیارها در مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی تاثیر متفاوتی دارند لذا بایستی براساس تاثیر و اهمیت آنها به معیارها وزنی متفاوت داد. بدین منظور وزن معیارها و زیر معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و با استفاده از نرم افزار خاص به دست می اید .عوامل موثر در مکان یابی ایستگاهها دارای دو سطح می باشند سطح اول مربوط به معیارها و سطح دوم مربوط به زیر معیارها می باشد که سه معیار دسترسی، همسایگی های ناسازگار و همسایگی های سازگار دارای زیر معیار و در نتیجه دوسطح میباشند. جدول مقایسه دوتایی برای سطوح مختلف ایجاد ودر قالب پرسشنامه بین تعدادی از کارشناسان توزیع شد نتیجه نهایی با استفاده از میانگین گیری در جدول زیر نمایش داده شده است.

جدول مقایسات دوتایی زیر معیارهای دسترسی در سطح دوم

جدول – مقایسات دوتایی زیر معیارهای همسایگیهای ناسازگار در سطح دوم ارزش گذاری لایه ها در فرایند تصمیم گیری پهنه بهینه محدوده ای است که در بررسی مجموعه عوامل ومعیارها ی شناسایی دارای بهترین شرایط باشد دراین مرحله بایستی شرایطی فراهم شود تاجمع کلیه شاخص های موثر امکان پذیر باشد بنابراین بایستی ارزش محدوده های شهر از لحاظ هریک از شاخص ها با واحد یکسان باسایر شاخص ها مشخص می شود.

معابر درجه سهمعابر درجه دومعابر درجه یکدسترسی
۳۲۱معابر درجه ۱
۲۱۲/۱معابر درجه ۲
۱۲/۱۳/۱معابردرجه ۳
 

کاربری مذهبی

 

کاربری آموزشیکاربری اموزشیهمسایگی ناسازگار
۲۲۱کاربری اموزشی
۲۱۲/۱کاربری آموزشی
۱۲/۱۲/۱کاربری مذهبی
مراکز فرهنگی -تاریخیمراکز اداریمراکز تجاریمراکز انبارداریمراکز صنعتیمراکز ورزشیپارکینگ های عمومیفضای سبز عمومیپمپ بنزین وگازمراکز مسکونیهمسایگی های سازگار
۸۷۶۵۴۴۳۳۲۱مراکز مسکونی
۵۴۳۲۲۲۲۲۲۲/۱پمپ بنزین وگاز
۵۴۴۳۳۲۲۱۲/۱۳/۱فضای سبز عمومی
۵۴۴۳۳۲۱۲/۱۲/۱۳/۱پارکینگ های عمومی
۴۳۳۲۲۱۲/۱۲/۱۲/۱۴/۱مراکز ورزشی
۴۳۳۲۱۲/۱۲/۱۳/۱۲/۱۴/۱مراکز صنعتی
۴۳۲۱۲/۱۲/۱۳/۱۳/۱۲/۱۵/۱مراکز انبارداری
           
۳۲۱۲/۱۲/۱۳/۱۳/۱۴/۱۴/۱۶/۱مراکز تجاری
۲۱۲/۱۳/۱۳/۱۳/۱۴/۱۴/۱۴/۱۷/۱مراکز اداری
۱۲/۱۳/۱۴/۱۴/۱۴/۱۵/۱۵/۱۵/۱۸/۱مراکز فرهنگی تاریخی

 

ضرورت مکان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی

در این مقاله باتوجه به وضعیت نامطلوب شهر تهران که در مقابل زلزله و سایر حوادث طبیعی آسیب پذیر است، با استفاده از فنون تصمیم گیری  گروهی و تحقیق در عملیات سعی شده و ضعیت مکانی ایستگاه های آتش نشانی مورد ارزیابی و تجزیه وتحلیل قرار گیرد. مطابق متدولوزی ارائه شده، جهت مکان سنجی ایستگاه های آتش نشانی در یک شهر انتخابی ارزیابی هر ایستگاه براساس فرایندی ساختار یافته در قالب یک مدل جامع مورد بررسی قرار گرفته است. از میان کاربری هاو خدمات موجود در شهر ، توزیع و  مکان یابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی به دلیل اهمیت و توجه روز افزون به امر ایمنی در شهرها وارائه تمهیداتی در زمینه پیشگیری و مقابله با آتش سوزی و حادثه از اهمیت قابل توجهی برخودار است.

مساحت وشعاع تحت پوشش ایستگاه های اتش نشانی مساحت مناطق مختلف شهری و شعاع عمل ایستگاه های آتش نشانی در برنامه ریزی استقرار ایستگاه ها از عوامل عمده به حساب می آید استاندارهای  جهانی شعاع ۵ کیلومتری را برای ایستگاه ها پیش بینی کرده اند واز طرف دیگر زمان رسیدن به مکان اتش سوزی را ۳-۵ دقیقه در نظر گرفته اند برای دستیابی به استاندارد ۳-۵ دقیقه ای باید محدوده حوزه استحفاظی ایستگاهها را کاهش داد . در نتیجه با سرعت بین ۳۰-۴۰کیلومتر در ساعت خودروهای امدادی در هر دقیقه بین ۵۰۰-۶۷۰متر راطی می کند که با محاسبه یک دقیقه برای رسیدن به پیام اتش سوزی به ایستگاه و خروج ماشین ها از ایستگاه در ۴دقیقه باقیمانده ، نیروهای آتش نشانی فاصله ای به طول ۲-۲/۷کیلومتر را پوشش می دهند مساحت چنین ناحیه ای بین ۱۲/۵- ۲۳ کیلومتر خواهد بودد .

بحث و نتیجه گیری

در مناطق شهری اثرات زیان بار معمولا در اثر وقوع سوانح طبیعی ، شامل تلفیقی از ویرانیهای کالبدی و اخلال عملکرد عناصر شهری است . ویرانی سازه ها و ساختمانهای مسکونی شبکه راهها ودسترسی ها مثل پل ها و جاده های ارتباطی و تاسیسات اساسی مثل مخازن اب ، نیروگاه ها خطوط ارتباطی تلفن ، برق ، لوله کشی اب وگاز و…از ان جمله هستند که در این بین شبکه حمل ونقل ، مهمترین عنصر برای امدادرسانی ومدیریت بحران بعداز وقوع حوادث می باشد شبکه حمل ونقل در امدادرسانی و نجات جان انسان ها پس از وقوع حوادث دارای نقش حیاتی می باشد عملکرد بهینه شبکه حمل ونقل می تواند باعث کاهش اثرات مستقیم وغیر مستقیم بحران گردد . از این رو می توان به ارزش زمان امدادرسانی وکاهش زمان تاخیر برای کمک به مصدومین در شبکه پی برد از اهداف این تحقیق می توان به بهینه سازی ، تخصیص ترافیک و یافتن بهترین مکان برای ایستگاه های اتش نشانی در شهر تهران باتوجه به شلوغی و ترافیک آن اشاره کرد  در این پژوهش با استفاده از GISبه تجزیه و تحلیل شبکه حمل ونقل شهری می پردازد و باتوجه به موقعیت ایستگاه های فعلی ودر نظر گرفتن کمبودها و مشکلات و نقاط قوت و ضعف نقشه مکان های بهینه ایستگاه ای اتش نشانی شهر برای کاهش خطرات تهیه شده است. ماشین های آتش نشانی مجاز به عبور از خیابانهای یک طرفه می باشند ، اما باتوجه به بررسی های میدانی عملا بسیاری از مسیرها به دلیل کم بودن عرض خیابان های تهران استفاده از خیابا نهای یک طرفه در خلاف مسیر حرکت برای ماشین های آتش نشانی مقدور نمی باشد .

از بین کاربری های شهری پنج کاربری عمده در ارتباط با مکان ایستگاه های اتش نشانی از نظر نوع همسایگی ناسازگار شناخته شده اند  که از بین انها ضابطه کاربری های بهداشتی و درمانی با ۳۷ درصد وزن نرمال بیشترین نقش و ترمینال بین شهری با ۶ درصد وزن نرمال کمترین نقش رادر مکان یابی ایستگاه های اتش نشانی ایفا نمودند . ایستگاه های اتش نشانی موجود علیرغم احاطه شدن بخش های مختلف شهر توسط ساختمان های بسیار اسیب پذیر در برابر حوادث ، عملا” نمی توانند خودرا در کمتر از ۵ دقیقه به این محل ها  حادثه برسانند بنابراین لازم است تانسبت به بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی شهر اقدام گردد.

پیشنهادات

اگر بخشی از فرایند کنترل چراغ های راهنمایی و رانندگی ، بخصوص در مواقع امدادرسانی ، در اختیار رانندگان ماشین های آتش نشانی باشد ، فرایند امداد رسانی در زمان سریع تری به انجام خواهد رسید بدین صورت که اگر یک سنسور باشعاع حساسیت ۵۰ متری برروی چراغ های راهنمایی و رانندگی و یک سنسور دیگر با خصوصیت مشابه برروی ماشین های آتش نشانی نصب گردد در این هنگام با استفاده از عملکرد ORدر همپوشی شعاع حساسیت بین دوسنسور  ، عملا کنترل چراغ راهنمایی و رانندگی می تواند در اختیار راننده ماشین اتش نشانی قرار گرفته ودر انجام فرایند امدادرسانی از نظر زمانی تا چندین ثانیه صرفه جویی  شود. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی می تواند در شبیه سازی بهنگام شبکه حمل ونقل شهری موثر باشد که این امر کاهش زمان امدادرسانی حوادث مرتبط با ایستگاههای آتش نشانی را میسر می سازد.استفاده از روش سلولهای خودکار در جهت ارزیابی وبررسی دقیق تر مسیر توسعه اتی شهر ، می تواند قابلیتهای GISرادر جهت مکان یابی ایستگاههای اتش نشانی به منظور استفاده در زمان های طولانی تر ، جهت دهی نماید .

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test