جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ - Friday 17 August 2018
کد خبر : 18008
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۳
بازدید: -

مقاله(قسمت 2)

مقررات عمومی حمل ونقل کالاهای خطرناک


hazard
مواد سوزآور و خورنده اي كه بر روي بافت زنده پوست، غشاء مخاطي چشم اثر گذاشته و يا درصورت نشت مي‌تواند باعث خرابي بارهاي ديگر يا وسايل نقليه حمل و نقل گردد

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

کلاس ۸ ــ مواد خورنده

مواد سوزآور و خورنده ای که بر روی بافت زنده پوست، غشاء مخاطی چشم اثر گذاشته و یا درصورت نشت می‌تواند باعث خرابی بارهای دیگر یا وسایل نقلیه حمل و نقل گردد و یا اینکه موجب نابودی آنها شده و از این طریق خطرات دیگری را به وجود آورند.

مواد و محصولات این کلاس از نظر میزان تاثیرگذاری به گروههای زیر تقسیم می‌شوند :

 1. a) بسیار خورنده

b ) خورنده

c ) خورنده ضعیف

موادی به گروه خطر (a) مربوط می شوند که تاثیر گذاری آنها روی پوست سالم در مدت کمتر از ۳ دقیقه باعث مردگی قابل رویت بافت پوست گردد مانند اسید سولفوریک (۱۸۳۱un)

موادی به گروه خطر (b) مربوط می شوند که تاثیر گذاری آنها روی پوست سالم در مدت از ۳  تا ۶ دقیقه باعث مردگی قابل رویت بافت پوست گردد مانند اسید هیدروبرومید(۱۷۸۸un)

موادی به گروه خطر (c) مربوط می شوند که تاثیر گذاری آنها روی پوست سالم در مدت از۶۰ دقیقه تا ۴ ساعت باعث مردگی قابل رویت بافت پوست گردد ماننداسید فسفریک(۲۸۳۴un)

 
[auth]

کلاس ۹ سایر مواد و فرآورده های خطرناک

آن دسته از مواد و محصولاتیکه در زمان حمل خطراتی را باعث می‌شوند و تحت شمول سایر کلاسها قرار نمی‌گیرند به این کلاس تعلق دارند.مواد این کلاس در مقررات RIDبه ۹گروه تقسیم بندی می شوند:

 1. موادی که استنشاق آنها به صورت گردوغبار برای سلامت انسان مضر است
 2. موادودستگاههایی که موقع آتش سوزی تولید دی اکسین می کنند
 3. موادی که بخارهای قابل اشتعال تولید می کنند
 4. پیل لیتیم
 5. وسایل و ادوات بخار
 6. مواد خطرناک برای محیط زیست
 7. موادی که به صورت داغ حمل می شوند
 8. مواد دیگری که در حین حمل ونقل موجب خطر شده ولی این خطرات مطابق کلاسهای دیگر نیست.
 9. بسته بندی های خالی و موادی مانند آزبست آبی و قهوه ای، پنبه کوهی سفید، پیلهای لیتیمی، وسایل نجات دریایی و تجهیزات مخصوص هوانوردی در این کلاس قرا دارند.

 

کد عملیات اضطراری

چنانچه برای حمل بارهای خطرناک طبق مقررات نیازبه علامتگذاری اضافی باشد این علائم بعنوان شناسه کالا می بایست برروی واگن مخزندار وکانتینرمخزندارنصب گردد[۱].

درهرسمت طولی واگن مخزنداریاکانتینرمخزندار(باگنجایش بیش از ۳مترمکعب) پلاکی نارنجی رنگ گوشه راست و مات(که نور را منعکس نکند) نصب است و باید طول آن برابر۴۰سانتی متر و ارتفاعش حداقل ۳۰سانتیمترباشد.

عدد موجود در مستطیل بالایی  نشاندهنده طبقه ماده و نوع خطرمی باشد وشماره  UNماده براساس لیست سازمان ملل متحد دربخش پایینی درج می گردد .ارتفاع ارقام  ۱۰سانتیمترمی باشد.

مقررات عمومی حمل ونقل کالاهای خطرناک

حمل ونقل کالاهای خطرناک شامل حمل ونقل کالاهای خطرناک ویژه (کالاهای خطرناک کلاسهای۱و۷)  وسایر کالاهای خطرناک (سایرکلاسها) می باشد که مقررات مشترک این دو گروه به شرح زیر می باشد:

 • موادخطرناک با رعایت این مقررات و مقررات عمومی کشور درصورتی برای حمل قبول می شود که اولا وسایل مختصه حمل آنها را راه آهن داشته باشد و ثانیا طوری بسته بندی شوند که از مخاطره محفوظ بمانند. ضمنا درعین اینکه راه آهن کمال احتیاط رانسبت به حمل ونقل آنها مرعی می دارد چنانچه خطری روی داد ومواد خطرناک ازبین رفت جبران خسارت برعهده راه آهن نیست.
 • اگر شخصی کالاهای خطرناک را برای فرار از پرداخت کرایه یا پرداخت کرایه کمتر یا فرار از رعایت مقررات عمومی یا به هر منظور در موقع تحویل بار به راه آهن ،کالای معمولی قلمداد کند علاوه برتعقیب قانونی و دریافت تفاوت کرایه ،یک برابر مبلغ کرایه هم بعنوان جریمه دریافت خواهد شد و هرگاه از این عمل در حین حمل و نقل خسارتی متوجه راه آهن یا کالاهای دیگری که با راه آهن حمل می شود روی دهد، مسئولیت و خسارت آن بدون قید و شرط بر عهده فرستنده و یا واسطه و متصدیان دیگری که در این امر از طرف صاحب بار دخالت داشته اند خواهدبود.
 • تخلیه وبارگیری کالاهای خطرناک بایستی درخطوط تعیین شده ایستگاهها انجام شود وواگنهای واگذارشده پس ازتوقف  علاوه براینکه باید به یکدیگرمتصل  وترمزدستی های آنها مطابق مقررات بسته شده باشد ، بوسیله کفش خط نیزمحفوظ  شوند وبا گذاردن علامت ایست،  خط مذکور مسدودگردد.

تبصره: درصورتیکه امکان اتصال واگنها به یکدیگروجودنداشته باشد بایستی هرگروه ازواگنهای مستقرشده درخط بابستن ترمزدستی وقراردادن یک کفش خط برای آنها مهارشوند.

 • جوشکاری واگنهای حامل کالاهای خطرناک ممنوع است.
 • هنگام بارگیری ، تخلیه و مانور واگنهای حامل کالاهای خطرناک استعمال دخانیات ، افروختن چراغ یاآتش درنزدیک واگن یامحوطه ای که کالاهای خطرناک درآنجا قرارگرفته اکیدا ممنوع است.
 • قبل ازواگذاری واگن جهت بارگیری کالاهای خطرناک باید واگنها کاملا بازدید وازهرنظر سالم وبدون عیب باشند.
 • درواگنهای حامل کالاهای خطرناک که کف آنها چوبی است بایستی ازکفش ترمزکامپوزیت استفاده گردد . درغیراینصورت استفاده ازترمزهوای اینگونه واگنها ممنوع بوده وبیش از۱۲ محورمتوالی واگن بدون ترمز نبایستی دریک قسمت ازقطارقرار بگیرد.
 • حمل واگنهای حامل کالاهای خطرناک سریع الاشتعال(کلاس ۳) با واگن حامل پنبه دریک قطار ممنوع است.
 • مسئول یامتصدی ترافیک ایستگاه موظف است قبل ازانجام عملیات مانور باواگنهای حامل کالاهای خطرناک ،سرمانورچی را درجریان امرقرارداده وایشان نیزلکوموتیوران را مطلع نماید
 • مسئول وقت ایستگاه موظف است قبل ازعملیات مانورواگنهای حامل کالاهای خطرناک ،درصورت داشتن فرد همراهی کننده ، نامبرده رانیزدرجریان امرقراردهد.حمل واگنهای حامل کالاهای خطرناک باقطارهای مسافری یامختلط ممنوع است.
 • درصورت وجود واگن حامل کالاهای خطرناک رئیس قطار بایستی قبل از حرکت قطار از ایستگاه ضمن کنترل علائم خطرو برچسبهای الصاق شده  بر روی واگنها ، مراتب خطرناک بودن محموله رابه اطلاع لکوموتیوران برساند و در صورتیکه هریک از واگنهای حامل کالاهای خطرناک فاقد علائم و برچسب باشد ،  رئیس قطار موظف است پس ازمخابره تلفنگرام تا اولین ایستگاه تشکیلاتی ادامه سیردهد. حرکت این قبیل واگنها ازایستگاه تشکیلاتی بدون رفع نواقص مذکور ممنوع است.
 • درصورت ایجاد حادثه برای قطارهای حامل واگنهای محتوی کالاهای خطرناک درخطوط برقی ،قبل  ازهراقدامی بایستی برق شبکه بالاسری قطع گردد.
 • اگردرنزدیکی انبارکالاهای خطرناک یاواگن های حامل این نوع کالاها ، آتش سوزی یا سانحه ای روی دهد بایستی اقدامات ایمنی رامطابق بادستورات کارت احتیاطی کالاهای خطرناک انجام داد.

تبصره : کارت احتیاطی کالاهای خطرناک بایستی دراختیار ایستگاه های تشکیلاتی ، کنترل نواحی و واحدهای ذیربط قرارگیرد.

 • متوقف نمودن و انفصال واگنهای حامل کالاهای خطرناک درایستگاههای غیرتشکیلاتی درطول مسیر ممنوع است. در صورت ایجاد سانحه یامسدودی یا هرعامل دیگرکه توقف واگنها را تحمیل نماید، بایستی به محض رفع مشکل، واگن  با اولین لکوموتیو اعزام شود. توقف واگنها  بایستی درخطوط دور از ساختمانها و ابنیه و با بستن ترمزهای دستی براساس مقررات وگذاردن کفش خط و نصب تابلوی ایست انجام شود.

تبصره: توقف درایستگاههای تشکیلاتی بارعایت مقررات فوق  بلامانع است.

 • هرگاه لکوموتیوحامل کالاهای خطرناک به علتی قادربه حمل قطارنباشد ویاقطارنیاز به امداد داشته باشد کنترل اداره کل مربوطه بایستی ضمن اعلام به کنترل مرکزی با اولویت اول نسبت به تمامی قطارهای باری نسبت به امداد اقدام  وبرای قطارهای دیگر نیز پیش بینی لازم رابنماید.
 • مانور واگنهای حامل مواد محترقه بوسیله دست اکیداً ممنوع است و هنگام مانور قلاب این قبیل واگنها باید به قسمی بسته شوند که تامپونها به یکدیگر کاملا تماس داشته باشند.
 • حرکت دادن واگنهای مزبور با واگنهای دیگر به منظور مانور واگنهای متفرقه ممنوع است.
 • برای تشخیص واگنهای مسقف حامل مواد قابل انفجار و خطرناک می باید با الصاق برچسب مربوط آن را از سایر واگنها متمایز نمود.
 • موا د قابل انفجار و خطر ناک همیشه باید در واگنهای مسقف تمام فلزی در بست حمل شود که از ترمز آنها باید استفاده نمود.
 • میزان حجم مواد قابل انفجار خطرناک که با وزن مجاز در یک واگن بارگیری می شود نباید از ۴/۳ حجم واگن تجاوز نماید.
 • واگنهای مسقف حامل مواد محترقه و منفجره باید لااقل ۸ محور از لکوموتیو فاصله داشته باشد و همچنین اینگونه واگنها باید یک واگن باردار از واگن حامل ریل و تیر آهن و لوله و محمولات امثال آن فاصله داشته باشد.
 • تنظیم و آرایش قطارهای حامل مهمات وکالاهای قابل انفجار که در واگنهای مسقف چوبی بارگیری شده است باید به نحوی انجام پذیرد که حداکثر بیش از ۱۲ محور متوالی واگن بدون ترمز در قسمتی از قطار قرار نگیرد و همچنین وزن و طول و درصد وزن ترمز این قطارها باید با شرایط خط از مبداً‌ الی مقصد متناسب باشد.
 • به هنگام بارگیری واگن های حامل مواد رادیواکتیو فرستنده باید اقداماتی را انجام دهد که در سطح بیرونی دیواره واگن اشعه ۲۰ و در فاصله ۳ متر از سطح دیوارها ۱۰ مگا رادیواکتیو در ساعت باشد.

 

جمع بندی

پیوستن به شبکه عظیم حمل و نقل  در منطقه و جهان نیازمند فراهم آوردن بسترسازی ها و ارتقاء توانمندی های کشوری در زمینه حمل ونقل و آگاهی از دانش و قوانین و مقررات بین المللی می باشد. لازمه آن تربیت نیروی انسانی متخصص درکلیه ارگانها و سازمان های ذیربط می باشد.لذا لازم است متخصصان به زبانهای انگلیسی تسلط داشته و کلیه قوانین بین المللی ترجمه و در اختیار این کارشناسان و متخصصان قرار گیرد. مقاله حاضر تلاشی است در جهت توضیح و تشریح این قوانین، تا کمکی باشد برای آگاهی متخصصان کشور. فهم بیشتر طبقه بندی نه گانه مواد خطرناک نیازمند انجام کارهای میدانی و کار با این کالاهای خطرناک می باشد.

 

منابع و مراجع

 • European Agreement concering the international carriage of dangerous goods by road(ADR) /Vol 2/ 1997
 • International regulations concerning the carriage of dangerous goods by rail(RID) /مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران / ۱۹۹۵÷

[/auth]

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 938
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test