پنج شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ - Thursday 20 January 2022

۱- مشخصات فردی

 • نام: ناصر
 • نام خانوادگی: رهبر
 • محل کار: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
 • تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۲۵۷۶
 • پست الکترونیکی: nsr.rahbar@gmail.com

۲- تحصیلات

 • فوق لیسانس شیمی شیمی آلی (۱۳۸۵- ۱۳۸۳)
  عنوان پایان نامه: تهیه قارچ کش تبوکونازول و اصلاح روشهای تهیه آن
 • لیسانس شیمی-شیمی کاربردی (۱۳۸۰-۱۳۷۶)
  عنوان پایان نامه: پلاستیکهای گرمانرم

۳- آموزشهای کوتاه مدت

 • تخصصی
مکان دوره مدت پایان شروع نام دوره ردیف
آتش نشانی تهران ۱۶۰۰ ساعت ۲۰/۱۰/۷۴ ۲۰/۳/۷۴ آموزش حرفه ای آتش نشانی ۱
آتش نشانی تهران ۱۵۰ ساعت ۴/۱۱/۷۷ ۱۰/۹/۷۷ کاردان فنی ۲
آتش نشانی تهران ۵۰ ساعت ۸۰ ۲۸/۱/۸۰ مربیگری آموزش عمومی ( مهارت درجه ۳ ) ۳
آتش نشانی تهران ۱ روز ۱۲/۶/۸۱ ۱۲/۶/۸۱ نگهداری تجهیزات –  Holmatro ۴
آتش نشانی تهران ۵ روز ۲۰/۱۱/۸۲ ۱۶/۱۱/۸۲ دوره هدایت خودرو     ۱۳۲۵ – Atego ۵
آتش نشانی تهران ۶ ساعت ۱۷/۱۲/۸۲ ۱۷/۱۲/۸۲   ایمنی   خودروهای گاز سوز CNG ۶
شرکت نیروکلر اصفهان ۱۰ ساعت ۱۱/۳/۸۳ ۱۰/۳/۸۳ ایمنی سیلندر های کلر ۷
آتش نشانی تهران ۱۵۰ ساعت ۷/۱۱/۸۳ ۶/۱۰/۸۳ دوره مقدماتی  بررسی علل حریق ۸
آتش نشانی تهران ۸ ساعت ۳۰/۱۰/۸۳ ۳۰/۱۰/۸۳ فن فشار مثبت –  Daroos iran ۹
آتش نشانی تهران ۱۶ ساعت ۸/۱/۸۴ ۷/۱/۸۴ مربی آموزش شیمی حریق ( مهارت درجه ۱ ) ۱۰
مرکز آموزش صالح آباد ۲۴ ۲۳/۳/۸۴ ۲۲/۳/۸۴ سرویس و نگهداری  خودرو –  Atego 1325F ۱۱
آتش نشانی تهران آزمون ۱/۷/۱۳۸۵ ۱/۷/۸۵ گواهینامه مهارت آتش نشانی ۱۲
وزارت مسکن ۸ ساعت ۲/۱۲/۸۵ ۲/۱۲/۸۵ کارگاه تخصصی محافظت ساختمان در برابر آتش ۱۳
ژاپن سه هفته ۱۸/۹/۸۶ ۱/۹/۸۶ مدیریت بحرانJICA ۱۴
دانشگاه تهران ۲۰ ساعت ۳۰/۱۱/۸۷ ۲۹/۱۱/۸۶ حضور در کنفرانس مدیریت بحران ۱۵
آتش نشانی تهران سه هفته ۴/۲/۸۷ ۱۹/۱/۸۷ دوره عالی بررسی علت حریق توسط پاتریک کاکس استاد صاحب نام بررسی علت آتش سوزی اروپا و  دکتر هاریسون ۱۶
آتش نشانی تهران ۱۲۰ ساعت ۲۶/۱۲/۸۷ ۱۲/۱۱/۸۷ دوره کارشناسی آتش نشانی ۱۷
آکادمی NIS ۱۲ ساعت ۱۷/۸/۸۸ ۱۶/۸/۸۸ HSE ۱۸
منطقه ۱۰ شهرداری ۱۰ ساعت ۲۷/۱۰/۸۸ ۲۶/۱۰/۸۸ کارگاه منطقه ای راهنمای جامعه ایمن ۱۹
هتل لاله ۱ روز ۲۴/۱۱/۸۹ ۲۴/۱۱/۸۹ دوره آشنایی با وسایل حفاظت فردی ۲۰
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱ روز ۸/۳/۹۱ ۸/۳/۹۱ سیستم های ضدشعله غیرفعال ۲۱
مرکز تحقیقات وزارت کار ۸ ساعت ۲۴/۸/۹۱ ۲۴/۸/۹۱ سیستم های اعلام و اطفاء آتش ۲۲
CASI(chemical and safety int.) ۴۰ ساعت ۳/july/

۲۰۱۳

۲۹/june/2013 Hazardous Materials Awareness and Operations ۲۳
آتش نشانی تهران ۵۰ ساعت ۲۲/۸/۹۲ ۱۱/۸/۹۲ مواد خطرناک حرفه ای(هزمت) ۲۴
دانشگاه شریف ۳ روز ۱۵/۱۲/۹۲ ۱۳/۱۲/۹۲ حضور در همایش HSE  دانشگاه شریف ۲۵
وزارت راه و شهرسازی ۸ ساعت ۲۴/۱۲/۹۲ ۲۴/۱۲/۹۲ کارگاه  محافظت در برابر آتش ساختمانها ۲۶
آتش نشانی تهران ۸۰ ساعت ۲۲/۱۰/۹۳ مربی سطح ب سیستم های اعلام و اطفای حریق ۲۷
Messe frankfurt ۳ روز ۲/۱۱/۹۳ ۹۳/۱۰/۲۸ Intersec ۲۸
آتش نشانی تهران ۸ ساعت ۱۵/۱۱/۹۳ مترو ۲۹
دبیرخانه همایش ۸ ساعت ۱۵/۱۱/۹۴ ۱۴/۱۱/۹۴ حضور در همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری ۳۰
 • آموزش های عمومی
مکان دوره مدت پایان شروع نام دوره ردیف
شرکت پارس افزار ۲۰ ساعت ۷۱ ۱۹/۱۱/۷۱ دوره مبانی کامپیوتر ۱
شرکت گویا ۳۰ ساعت ۷۲ ۱۲/۶/۷۲ دوره بیسیک کامپیوتر ۲
سازمان آمار ۹۶ ساعت ۳۰/۸/۷۵ /۷۵ دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۳
بسیج تهران ۱ هفته ۱۹/۵/۸۱ ۱۲/۵/۸۱ دوره طرح معرفت بسیجیان ۴
موسسه زبان سیمین ۴ ماه ۲۵/۱۲/۸۱ ۲۵/۸/۸۱ زبان سیمین ( دوره اعزام به انگلیس ) ۵
شرکت آریا پردازان ۲۰ ساعت ۵/۱۰/۸۲ ۱/۹/۸۲ دوره کامپیوتر – word xp ۶
شرکت آریا پردازان ۲۵ ساعت ۲۷/۱۱/۸۲ ۲۶/۱۰/۸۲ دوره کامپیوتر-windows  xp ۷
آتش نشانی تهران ۴۰ ساعت ۲۱/۴/۸۸ ۲۶/۲/۸۸ کاربری کامپیوتر ICDL.1 ۸
شهرداری تهران ۸۰ ساعت ۱۹/۸/۹۰ ۱۹/۷/۹۰ روش های نوین تدریس ۹
آتش نشانی تهران ۱۵ ساعت ۲۶/۸/۹۲ ۲۸/۸/۹۲ SPSS ۱۰
شهرداری تهران ۴۵ ساعت ۲۰/۱۲/۹۲ ۱۳/۱۲/۹۲ کاربری کامپیوتر ICDL.2 ۱۱
آکادمی علوم ایران ۱۰۰ ساعت ۲۵/۱/۹۴ ۱/۶/۱۳۹۳ دوره زبان انگلیسی ۱۲

۴- زبان خارجی

 • انگلیسی (خواندن: خوب، نوشتن: متوسط، مکالمه: خوب، شنیداری: متوسط) INTERMEDIATE

 

۵- سوابق اجرایی

پایان شروع عنوان  
۱۳۸۵ ۱۳۷۴ فرمانده، کمک فرمانده، کاردان و آتش نشان در ایستگاه های عملیاتی آتش نشانی تهران ۱
۱۳۸۴ ۱۳۸۰ کارشناس آموزش و پیشگیری منطقه ۴ عملیات آتش نشانی تهران ۲
۱۳۸۸ ۱۳۸۴ عضو هیات مدیره کانون آتش نشانان تهران ۳
۱۳۸۹ ۱۳۸۵ کارشناس ارشد معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران ۴
۱۳۸۹ ۱۳۸۵ عضو کمیته بررسی علت آتش سوزیهای بزرگ تهران ۵
۱۳۹۲ ۱۳۸۹ مدیر اداره مطالعات فنی معاونت پیشگیری آتش نشانی تهران- مدیر ۳ ۶
ادامه دارد ۱۳۸۹ مشاور فنی وزارت کار در زمینه آموزش ایمنی عمومی ۷
ادامه دارد ۱۳۸۹ مشاور فنی وزارت کار در زمینه طراحی و نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق ۸
۱۳۹۴ ۱۳۹۲ مدرس در معاونت آموزش آتش نشانی مدیر ۳ ۹
ادامه دارد ۱۳۹۳ مدیر مسوول پایگاه خبری بامنا (صنعت اطفای حریق و آتش نشانی-اختصاصی) ۱۰
ادامه دارد ۱۳۹۴ مدیر مسوول ماهنامه تخصصی بهداشت، ایمنی، انرژی ۱۱
ادامه دارد ۱۳۹۴ دبیر شورای سیاستگذاری پژوهش سازمان آتش نشانی تهران ۱۲
ادامه دارد ۱۳۹۵ مدیرآموزش منطقه ۲ عملیات آتش نشانی تهران ۱۳

 

۶-عضویت در کمیته های علمی

پایان شروع عنوان  
۱۳۸۷ ۱۳۸۶ عضو کمیته پیشگیری شورای سیاستگذاری سازمان آتش نشانی تهران ۱
۱۳۹۱ ۱۳۸۶ عضو کمیته مواد در  سازمان آتش نشانی تهران ۲
۱۳۸۳ ۱۳۸۲ عضو کمیته هالون ایران ۳
۱۳۸۳ ۱۳۸۲ عضو کمیسیون تدوین سرفصلهای کاردانی آتش نشانی- دبیرستان آتش نشانی،سازمان آتش نشانی تهران ۴
۱۳۸۷ ۱۳۸۷ عضو کمیته ملی تدوین استاندارد ایران – اجزاء تهدید کننده زندگی به سبب آتش ۱۰۳۹۹ ۵
۱۳۸۷ ۱۳۸۷ عضو کمیته ملی تدوین استاندارد ایران – الزامات حاکم بر معادلات جبری جریانهای آتش   ۱۰۴۰۰ ۶
۱۳۸۷ ۱۳۸۷ عضو کمیته ملی تدوین استاندارد ایران – الزامات حاکم بر معادلات جبری لایه های دود   ۱۰۴۰۱ ۷
۱۳۸۷ ۱۳۸۷ عضو کمیته ملی تدوین استاندارد ایران – الزامات حاکم بر معادلات جبری جریانهای جت سقفی   ۱۰۴۰۲ ۸
۱۳۸۷ ۱۳۸۷ عضو کمیته ملی تدوین استاندارد ایران – الزامات حاکم بر معادلات جبری جریانهای هواکش   ۱۰۴۰۳ ۹
۱۳۸۷ ۱۳۸۷ عضو کمیته ملی تدوین استاندارد ایران – رهنمودهایی برای ارزیابی تهدیدات آتش برای مردم   ۱۰۴۰۴ ۱۰
۱۳۸۸ ۱۳۸۸ عضو کمیته ملی تدوین استاندارد ایران – علایم راهنمای راه ایمن خروج –استاندارد ۱۲۲۳۶ ۱۱
۱۳۹۳ ۱۳۹۱ عضو کمیته ملی تدوین استاندارد  ایران- البسه حفاظتی آتش نشانان ۱۲
۱۳۹۲ ۱۳۹۱ عضو کمیسیون تحقیق و توسعه ایمنی صنایع لوازم خانگی ایران ۱۳
۱۳۹۲ ۱۳۹۲ عضو کمیته مهندسی ستاد اقشار تهران- انتخابات ۱۳۹۲ ۱۴
۱۳۹۴ ۱۳۹۳ عضو کمیته های راهبردی عمران – پیشگیری در سازمان آتش نشانی تهران ۱۵
۱۳۹۴ ۱۳۹۴ عضو کمیته شورای سیاستگذاری و کمیته علمی همایش آتش نشانی  و ایمنی شهری ۱۶

۷- سوابق علمی پژوهشی

۱۳۸۲               مسوول دوره آموزش ایمنی کارکنان فروشگاه شهروند

 ۱۳۸۵-۱۳۸۴     یکسال کار در آزمایشگاه مرکز تحقیقات سنتز سموم وزارت کشاورزی

۱۳۸۹ -۱۳۹۰     عضو هیات تحریریه مجله Fire ، دبیر بخش پیشگیری حریق و مشاور آموزش

۱۳۹۰ -۱۳۹۴      عضو هیات علمی مدرسان شهرداری تهران

۱۳۹۲- ۱۳۹۴      عضو هیات علمی مدرسان دانشگاه علمی کاربردی

۱۳۹۲-۱۳۹۳       عضو هیات تحریریه مجله مهندسی حریق

 

۸- کتاب ها

۱۳۸۸     کتاب اصول و مبانی حریق، نشر شهر، شابک ۱-۱۵۳-۲۳۸-۹۶۴-۹۷۸

۱۳۸۸     کتاب شیمی حریق، نشر شهر، شابک ۹-۱۵۷-۲۳۸-۹۶۴-۹۷۸

۱۳۸۹     کتاب فنون آتش نشانی و مدیریت بحران در ژاپن، موسسه نشر شهر، شابک ۸-۲۷۹-۲۳۸-۹۶۴-۹۷۸

۱۳۸۹     کتاب ایمنی عمومی، روزنامه همشهری ، شابک ۰-۱۳۲-۲۴۱-۹۶۴-۹۷۸

۱۳۹۰     کتاب رفتارشناسی آتش سوزی، نشر فن آوران، شابک ۶-۴۷-۲۹۸۳-۹۶۴-۹۷۸

۱۳۹۱     کتاب مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان(کار تیمی)، شابک ۷-۰۰۱-۳۰۱-۶۰۰-۹۷۸

۱۳۹۳     کتاب ضوابط سیستم های اعلام حریق، شابک ۰-۰-۹۴۶۱۴-۶۰۰-۹۷۸

 

۹-جزوات ، گزارشهای تحقیقی

۱۳۸۶    گزارش تحقیقی دوره مدیریت بحران در کشور ژاپن(درون سازمانی)

۹/۹/۱۳۸۹ چاپ و توزیع ۳۲۱ پوستر Hazmat در ایستگاه های سازمان آتش نشانی تهران، آموزش و پیشگیری

۱۳۹۳  طرح پژوهشی کاهش پذیری بازار تهران

۱۳۹۳  طرح پژوهشی گزارش های آتش سوزیها و حوادث مهم شهر تهران

۱۳۹۴   طراحی و چاپ پوستر رنگهای ایمنی و نصب در ایستگاه های منطقه ۳ عملیات سازمان آتش نشانی تهران

۱۳۹۵   طراحی و چاپ پوسترهای هازمت

 

۱۰- مقالات 

  مقاله چاپ
۱ خطرات آخرین چهارشنبه سال فصلنامه فرهنگ ایمنی، سال ۱۳۸۷، شماره ۱۳ ، صفحه ۱۱۳
۲  انفجار سیلندر هیدرو‍ژن در دانشگاه     مجله فرهنگ ایمنی، سال ۱۳۸۷، شماره ۱۴،صفحه ۱۲۹-۱۳۵
۳ مرکز آموزش آتش نشانی توکیو، بیمارستان و هلال احمر     مجله فرهنگ ایمنی، سال ۱۳۸۷، شماره ۱۴،صفحه ۱۶۵-۱۷۶
۴ آموخته هایی از مراکز  مدیریت بحران و آتش نشانی ‍ژاپن ماهنامه حفاظت و ساختمان ، سال ۱۳۸۷، شماره ۹، صفحه ۳۹ و ش.۱۰، صفحه ۳۸

سمینار آموخته های دوره مدیریت بحران و جایکا، سازمان مدیریت، سال ۱۳۸۷

ماهنامه ناجیات، سال۱۳۸۷، شماره ۸، صفحه ۵۸-۶۱

۵ اداره آتش نشانی  شهرکوبه ماهنامه ناجیان، سال ۱۳۸۷،شماره ۹، صفحه ۸۰-۸۵
۶  چالش ایمنی در ساختمان های بزرگ فصلنامه فرهنگ ایمنی، سال ۱۳۸۸، شماره ۱۵، صفحه ۲۳-۲۷

ماهنامه حفاظت و ساختمان ، سال ۱۳۸۷، شماره ۱۳

ماهنامه ناجیان، سال ۱۳۸۹، شماره ۲۵، صفحه ۶۸-۷۰

ماهنامه Fire ، ویژه نامه ۱، سال ۱۳۸۹، صفحه ۲۴

۷  علایم و تابلوهای ایمنی خروج اضطراری فصلنامه فرهنگ ایمنی، سال ۱۳۸۸، شماره ۱۵، صفحه ۵۰-۵۶

ماهنامه حفاظت و ساختمان ، سال ۱۳۸۷، شماره ۱۶ ،صفحه۳۴ – ۳۵

ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، سال ۱۳۹۲، شماره ۱، صفحه ۳۶-۳۸

۸ برچسب و علامتگذاری در حمل و نقل مواد خطرناک مجله مواد شیمیایی، سال ۱۳۸۷، شماره ۴۷، صفحه ۶۲ و شماره ۴۸،صفحه ۷۴

ماهنامه تخصصی فنی و مهندسی، سال ۱۳۷۸، شماره ۱۱، صفحه۵۲

کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک،۲۹ آبان ۱۳۸۷

فصلنامه فرهنگ ایمنی، پاییز ۱۳۹۰، شماره ۱۸، صفحات ۲۶-۳۷

۹  قوانین و آیین نامه های طبقه بندی مواد خطرناک کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک،۲۹ آبان ۱۳۸۷

ماهنامه خدمات شهری،سال ۱۳۸۹،شماره ۸،صفحه ۲۶-۳۱

۱۰  قوانین و آیین نامه های حمل و نقل مواد خطرناک کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک،۲۹ آبان ۱۳۸۷

مجله نگاره، تیر ۱۳۸۸، شماره سوم، صفحه ۳۸

۱۱ بررسی خطرات مواد شیمیایی بازار تهران

     بررسی خطرات مواد شیمیایی بر زندگی مردم تهران

کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک،۲۹ آبان ۱۳۸۷

ماهنامه مواد شیمیایی، سال ۱۳۸۷، شماره ۴۹، صفحه ۷۴ و شماره ۵۰،صفحه ۷۴

ماهنامه ناجیان، سال ۱۳۸۹، شماره ۲۴، صفحه ۵۸-۶۲

۱۲ عملیات در حوادث حمل و نقل مواد خطرناک کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک،۲۹ آبان ۱۳۸۷
۱۳  چالش شهر تهران در برابر آتش سوزی ناشی از زلزله ماهنامه ناجیان، سال ۱۳۸۷،شماره ۷، صفحه ۱۹
۱۴ بررسی علت حریق در سازمان های آتش نشانی کنفرانس ایمنی و بهداشت  HSE ، آبان ۱۳۸۸
۱۵ چالش ایمنی در ساختمان های بلند کنفرانس ایمنی و بهداشت  HSE ، آبان ۱۳۸۸
۱۶  ارزیابی ریسک حریق نواحی شهری تهران کنفرانس C4I ،آبان ۱۳۸۹، دانشگاه شریف
۱۷ جایگاه پیشگیری در مدیریت بحران ماهنامه ناجیان ، ۱۳۸۹، شماره ۲۶، صفحه ۴۰
۱۸  استاندارد عملیات در حوادث کلر همایش ملی مقابله با حوادث گاز کلر،دی ۱۳۸۹، سازمان آب و فاضلاب

ماهنامه ناجیان، سال ۱۳۸۹،شماره ۳۰، صفحه ۳۴-۳۹

۱۹ سامانه خاموش کننده خودکار گاز دی اکسید کربن ماهنامه ناجیان، سال ۱۳۹۰،شماره ۳۱، صفحه ۵۶

مجله Fire ، ویژه نامه ۲، سال ۱۳۹۰، صفحه

۲۰ چالش ایمنی در سازه های فضاکار کنفرانس سازه های فضاکار، دانشگاه تهران، ۲۷/۲/۱۳۹۰
۲۱ حفاظت از هتل ها در برابر آتش سوزی و حوادث ماهنامه ناجیان، سال ۱۳۹۰،شماره ۳۸، صفحه ۴۶-۵۱

ماهنامه ناجیان، سال ۱۳۹۰،شماره ۳۹، صفحه ۶۲-۶۸

ماهنامه ناجیان، سال ۱۳۹۰،شماره ۴۰، صفحه ۴۵-۵۳

۲۲ شناخت تهویه ماهنامه ناجیان، سال ۱۳۹۰،شماره ۳۵، صفحه
۲۳ آموزشگر و ارتباط اثربخش فصلنامه فرهنگ ایمنی، بهار۱۳۹۱، شماره ۱۹، صفحات ۶۲-۷۰
۲۴ ضوابط طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق ماهنامه حفاظت از حریق، شماره های ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸، آبان ۹۲-مرداد ۹۳
۲۵ سیستم های اعلام و اطفاء انبار ماهنامه حفاظت از حریق، سال ۱۳۹۲، شماره ۵، صفحه ۳۲-۳۵

و شماره ۶ صفحات ۴۶-۴۸

۲۶ سوانح هوایی مواد خطرناک ماهنامه  حفاظت از حریق، سال ۱۳۹۳، شماره ۷، صفحه ۵۴-۵۶
۲۷ سیستم اطفاء آبی اتوماتیک اسپرینکلر ماهنامه حفاظت از حریق، سال ۱۳۹۳، شماره ۹، صفحه ۴۰-۴۳

و شماره ۱۰، صفحات ۶۰-۶۲

۲۸ مدیریت ایمنی در تصرفات مخاطره آمیز شهری همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، ۱۴ بهمن ۱۳۹۴، دانشگاه شهید بهشتی
۲۹ ارزیابی ریسک خطر  ساختمان برای طراحی سیستم اعلام حریق فصلنامه فرهنگ ایمنی، بهار ۹۴، شماره ۲۳، صفحات ۴۴-۵۰

همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، ۱۴ بهمن ۱۳۹۴، دانشگاه شهید بهشتی

۳۰ راهنمای واکنش در بحران مواد شیمیایی همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، ۱۴ بهمن ۱۳۹۴، دانشگاه شهید بهشتی
۳۱ ارزیابی دانش طراحان برای طراحی سیستم اعلام حریق کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش، ۲۹ اردیبهشت ۹۵، مرکز تحقیقات وزارت مسکن

۱۱- تقدیر نامه ها و جوایز علمی

۱۱-۱-علمی

مرجع صادر کننده تاریخ صدور موضوع ردیف
دانشگاه آزاد شهرری ۱۳۸۰ احراز رتبه اول دانشجویی ۱
دبیر سمینار-سازمان محیط زیست ۱۳۸۱ حضور فعال در کمیته های سمینار هالون ۲
کنفرانس مواد خطرناک ۲۹/۸/۸۷ لوح تقدیر برای مقاله برتر در کنفرانس مواد خطرناک ۳
دانشگاه علمی کاربردی هتلداری تهران ۱۳۸۸ تقدیر روز معلم ۴
مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران ۱۳۸۸ تقدیر مقاله آخرین چهارشنبه سال ۵
شهردار منطقه ۲۱ ۱۳۸۹ تقدیرتلاش در جامعه ایمن منطقه ۲۱ ۶
سازمان آب و فاضلاب کشور ۱۳۸۹ برگزاری کارگاه آموزشی استاندارد عملیات در حوادث کلر ۷
سندیکای لوازم خانگی ۱۳۹۲ تقدیر نامه اعضاء کمیته ایمنی لوازم خانگی ۸
مدیر مسوول مجله حریق/ایران آلارم ۱۳۹۲ لوح سپاس همکاری علمی با مجله حریق ۹
دبیرخانه همایش-آفاق صنعت ۱۳۹۲ سپاس سخنرانی در همایش انبارداری ۱۰
دبیرخانه همایش-آفاق صنعت ۱۳۹۵ سپاس سخنرانی در همایش انبارداری ۱۱

 

۱۱-۲-تقدیرنامه آتش نشانی

مرجع صادر کننده تاریخ صدور موضوع ردیف
مدیر عامل وقت سازمان آتش نشانی ۲/۱۰/۱۳۷۷ تلاش در اطفاء حریق ۲۰۸ ۱
معاون امور عملیات وقت سازمان ۱/۷/۸۱ برگزاری غرفه آتش نشانی در نمایشگاه  ۲
مدیر حراست ایساکو ۱۳۷۹ برگزاری آموزش عمومی برای شرکت ایساکو ۳
شرکت بیمه ایران ۱۳۸۴ آتش نشان نمونه ۴
مدیر عامل آتش نشانی قزوین ۱۳۸۵ شرکت فعال در سمینار آتش نشانی ۵
معاون آموزش و تربیت بدنی سازمان ۱۳۸۵ شرکت فعال در سمینار آموزشی ۶
سازمان مهندسی شهرداری تهران ۱۳۹۰ تقدیرنامه ۷
مدیر عامل وقت سازمان آتش نشانی ۱۳۹۳ تقدیر نامه روز معلم ۸
مدیر عامل وقت سازمان آتش نشانی ۱۳۹۴ تقدیر نامه روز معلم ۹
مدیر عامل وقت سازمان آتش نشانی ۱۳۹۵ تقدیرنامه فعالیت در شورای  سیاستگذاری پژوهش سازمان آتش نشانی تهران ۱۰
مدیر عامل وقت سازمان آتش نشانی ۱۳۹۵ تقدیر نامه روز معلم ۱۱
شهرداری منطقه ۲ تهران مهر ۱۳۹۵ تقدیرنامه روز آتش نشان ۱۲

 

۱۱-۳-تقدیر نامه ورزشی

مرجع صادر کننده تاریخ صدور موضوع ردیف
رئیس فدراسیون کوهنوردی ۱۳۸۲ فتح قله دماوند ۱
هیات کوهنوردی استان تهران ۱۳۸۳ فتح قله دماوند ۲

 

۱۲- سوابق تدریس

مکان مدت آموزش هر نفر  (ساعت) فراگیران تحصیلات تعداد فراکیر عنوان درس سال ردیف
تهران ۵/۱ ساعت مدارس و ادارات محصل تا کارشناس ارشد ۲۲۰۰ آموزش عمومی سال ۸۰ ۱
تهران ۵/۱ ساعت مدارس و ادارات محصل تا ارشد ۱۱۵۰ آموزش عمومی سال ۸۱ ۲
تهران ۳۰ ساعت دبیرستان هتلداری محصل ۵۰ ایمنی حریق سال ۸۱ ۳
فرماندهان اسلامشهر ۸ ساعت مرکزآموزش ۴۴ دیپلم ۱۵ شیمی حریق ۱۳۸۲ ۴
آتش نشانی تهران ۳ ساعت ایستگاه ۵۵ دیپلم ۶۰ کف و کف سازها ۲۰/۳/۸۳ ۵
آتش نشانی تهران ۲۰ ساعت مرکز آموزش حسن آباد دیپلم و لیسانس ۱۵۰ شیمی حریق ۱۳۸۳ ۶
آتش نشانی تهران ۱۲ ساعت مرکز آموزش۳۴ دیپلم ۱۵ کف و کفسازها ۲/۶/۸۳ ۷
تهران ۳۰ساعت فروشگاه شهروند دیپلم ۱۹ ایمنی از حریق ۸/۸/۸۳ ۸
ایران خودرو ۴ ساعت مرکز آموزش۴۴ دیپلم و لیسانس ۱۵ شیمی حریق ۲۹/۹/۸۳ ۹
کارآموز آتش نشانی ۱۸ ساعت آتش نشانی تهران دیپلم و لیسانس ۱۵ شیمی حریق ۲۰/۱۱/۸۳ ۱۰
تهران ۱۵ ساعت دانشکده هتلداری دانشجو کاردانی ۱۵  + ۱۵ ایمنی حریق ۸۳ و ۸۴ ۱۱
فرماندهان ۶ ساعت آتش نشانی سمنان دیپلم و لیسانس ۸۰ شیمی حریق ۴/۴/۸۴ ۱۲
تهران ۱۵ ساعت دانشکده هتلداری دانشجو کاردانی ۱۰۰(چهارکلاس) ایمنی حریق ۱۰/۱۰/۸۴ ۱۳
فرماندهان ۶ ساعت آتش نشانی شاهرود دیپلم ۸۰ شیمی حریق ۶/۴/۸۵ ۱۴
کارآموزان ۱۵ ساعت مرکز آموزش ۴۴ دیپلم و لیسانس ۳۴ شیمی حریق ۱۴/۱۰/۸۵ ۱۵
سایپا ۶۴ ساعت دانشگاه علمی کاربردی دانشجو کاردانی ۲۰ شیمی حریق ۱۰/۱۲/۸۵ ۱۶
تهران ۱۵ ساعت دانشکده هتلداری دانشجو کاردانی ۵۶(دوکلاس) ایمنی حریق ۱۳۸۷ ۱۷
تهران ۱۵ ساعت دانشکده هتلداری دانشجو کاردانی ۵۳(دوکلاس) ایمنی حریق ۱۳۸۷ ۱۸
تهران ۱۵ ساعت دانشکده هتلداری دانشجو کاردانی ۳۱ +۲۸ +۳۳ ایمنی حریق ۱۳۸۸ ۱۹
تهران ۱۶ ساعت شهرداری م.۵ لیسانس ۳۱ پیشگیری از حریق ۱۳۸۸ ۲۰
تهران ۲ ساعت شرکت گاز (۴ گروه) لیسانس ۲۵۰ مدیریت بحران ۱۳۸۹ ۲۱
آتش نشانی یک ترم دانشگاه علمی کاربردی فوق دیپلم ۳۰ پیشگیری ۱۳۸۹-۹۰ ۲۲
تهران ۳۲ ساعت شهرداری م.۱۵ و ۲ لیسانس ۳۱ +۳۱ پیشگیری از حریق ۱۳۹۰ ۲۳
تهران ۱۶ ساعت شهرداری م.۵ لیسانس ۲۷ شرایط اضطرار ۱۱/۱۱/۹۰ ۲۴
تهران ۳۲ ساعت شهرداری م.۱۰ لیسانس ۲۶ +۲۵ پیشگیری از حریق ۱۳۹۱ ۲۵
آتش نشانی تهران ۱۵ ساعت فرمانده آتش نشانی دیپلم -لیسانس ۶ دوره Hazmat ۱۳۹۲ ۲۶
آتش نشانی تهران ۱۵ ساعت کمک فرمانده آتش نشانی دیپلم -لیسانس ۵ دوره Hazmat ۱۳۹۲ ۲۷
آتش نشانی تهران ۱۵ ساعت کارآموز  + کاردان دیپلم فوق دیپلم ۲ دوره Hazmat ۱۳۹۲ ۲۸
آتش نشانی تهران ۵۰ ساعت گروه هازمت دیپلم -لیسانس ۲ دوره Hazmat ۱۳۹۲ ۲۹
تهران ۳۲ ساعت شهرداری م.۱۲ لیسانس ۲۵ پیشگیری از حریق ۱۳۹۲ ۳۰
آتش نشانی تهران یک ترم دانشگاه علمی کاربردی دانشجو فوق دیپلم ۲۸ اعلام و اطفاء حریق ۱۳۹۲ ۳۱
آتش نشانی تهران یک ترم دانشگاه علمی کاربردی دانشجو لیسانس ۲۸ اعلام حریق ۱۳۹۲ ۳۲
آتش نشانی تهران یک ترم دانشگاه علمی کاربردی کارشناس ارشد ۷ مقررات و استانداردها ۱۳۹۲ ۳۳
آتش نشانی تهران یک ترم دانشکده علمی کاربردی کارشناس ارشد یک کلاس تصرفات پرخطر ۱۳۹۳ ۳۴
آتش نشانی تهران یک ترم دانشکده علمی کاربردی لیسانس دو کلاس قوانین و مقررات ۱۳۹۳ ۳۵
آتش نشانی تهران یک ترم دانشکده علمی کاربردی فوق دیپلم یک کلاس پیشگیری ۱۳۹۳ ۳۶
آتش نشانی تهران یک ترم دانشکده علمی کاربردی لیسانس یک کلاس اطفاء حریق ۱۳۹۳ ۳۷
آتش نشانی تهران یک ترم دانشگاه علمی کاربردی کارشناس ارشد ۱۲ مقررات و استانداردها ۱۳۹۳ ۳۸
آتش نشانی تهران یک ترم دانشکده علمی کاربردی لیسانس دو کلاس سیستمهای اعلام ۱۳۹۴ ۳۹
پتروشیمی عسلویه دو روز پتروشیمی عسلویه لیسانس ۲۰ نفر مواد خطرناک ۱۳۹۵ ۴۰
خطوط لوله و مخابرات خوزستان سه روز خطوط لوله و مخابرات خوزستان دیپلم-فوق لیسانس ۲۲ مبانی آتش نشانی ویژه حراست ۸/۱۳۹۵ ۴۱

 

۱۳-کارگاه آموزشی

مکان تحصیلات تعداد فراکیر عنوان درس سال ردیف
سمینار مدیریت سیستم فرماندهی وکنترل امداد و نجات حوادث شهری لیسانس-دکترا ۷۰ جایگاه پیشگیری در مدیریت بحران ۱۳۸۸ ۱
همایش ملی مقابله با حوادث گاز کلر، سازمان آب و فاضلاب لیسانس-دکترا ۱۷۰ استاندارد عملیات در حوادث کلر ۱۳۸۹ ۲
انجمن مهندسان ناظر برق گرگان لیسانس/فوق ۵۰ ایمنی ساختمان/سیستم اعلام حریق ۱۳۹۱ ۳
هتل المپیک-همایش ایمنی انبارداری لیسانس-دکترا ۲۵۰ سیستم های اعلام و اطفاء در انبارها ۱۳۹۲ ۴
هتل المپیک-همایش ایمنی انبارداری لیسانس-دکترا ۲۵۰ رفتارشناسی آتش سوزی در انبارها ۹/۹۲ ۵
اداره آموزش منطقه ۲ عملیات-فرماندهان و کمک فرماندهان آتش نشانی دیپلم-لیسانس ۵۰ مونو اکسید کربن/پمپ توهاتسو /دوربین حرارتی آرگوس ۱۳۹۴ ۶
همایش ایمنی انبارداری لیسانس/فوق ۲۰۰ آتش سوزی در انبارها ۱۳۹۵ ۵

 

وب سایت: http://Www.naserrahbar.ir

fireindex صنایع ایمنی و اطفا تهران تبلیغات تبلیغات تبلیغات