جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ - Friday 18 September 2020

۱- مشخصات فردی

 • نام: ناصر
 • نام خانوادگی: رهبر
 • محل کار: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
 • تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۲۵۷۶
 • پست الکترونیکی: nsr.rahbar@gmail.com

۲- تحصیلات

 • فوق لیسانس شیمی شیمی آلی (۱۳۸۵- ۱۳۸۳)
  عنوان پایان نامه: تهیه قارچ کش تبوکونازول و اصلاح روشهای تهیه آن
 • لیسانس شیمی-شیمی کاربردی (۱۳۸۰-۱۳۷۶)
  عنوان پایان نامه: پلاستیکهای گرمانرم

۳- آموزشهای کوتاه مدت

 • تخصصی
مکان دورهمدتپایانشروعنام دورهردیف
آتش نشانی تهران۱۶۰۰ ساعت۲۰/۱۰/۷۴۲۰/۳/۷۴آموزش حرفه ای آتش نشانی۱
آتش نشانی تهران۱۵۰ ساعت۴/۱۱/۷۷۱۰/۹/۷۷کاردان فنی۲
آتش نشانی تهران۵۰ ساعت۸۰۲۸/۱/۸۰مربیگری آموزش عمومی ( مهارت درجه ۳ )۳
آتش نشانی تهران۱ روز۱۲/۶/۸۱۱۲/۶/۸۱نگهداری تجهیزات –  Holmatro۴
آتش نشانی تهران۵ روز۲۰/۱۱/۸۲۱۶/۱۱/۸۲دوره هدایت خودرو     ۱۳۲۵ – Atego۵
آتش نشانی تهران۶ ساعت۱۷/۱۲/۸۲۱۷/۱۲/۸۲  ایمنی   خودروهای گاز سوز CNG۶
شرکت نیروکلر اصفهان۱۰ ساعت۱۱/۳/۸۳۱۰/۳/۸۳ایمنی سیلندر های کلر۷
آتش نشانی تهران۱۵۰ ساعت۷/۱۱/۸۳۶/۱۰/۸۳دوره مقدماتی  بررسی علل حریق۸
آتش نشانی تهران۸ ساعت۳۰/۱۰/۸۳۳۰/۱۰/۸۳فن فشار مثبت –  Daroos iran۹
آتش نشانی تهران۱۶ ساعت۸/۱/۸۴۷/۱/۸۴مربی آموزش شیمی حریق ( مهارت درجه ۱ )۱۰
مرکز آموزش صالح آباد۲۴۲۳/۳/۸۴۲۲/۳/۸۴سرویس و نگهداری  خودرو –  Atego 1325F۱۱
آتش نشانی تهرانآزمون۱/۷/۱۳۸۵۱/۷/۸۵گواهینامه مهارت آتش نشانی۱۲
وزارت مسکن۸ ساعت۲/۱۲/۸۵۲/۱۲/۸۵کارگاه تخصصی محافظت ساختمان در برابر آتش۱۳
ژاپنسه هفته۱۸/۹/۸۶۱/۹/۸۶مدیریت بحران – JICA۱۴
دانشگاه تهران۲۰ ساعت۳۰/۱۱/۸۷۲۹/۱۱/۸۶حضور در کنفرانس مدیریت بحران۱۵
آتش نشانی تهرانسه هفته۴/۲/۸۷۱۹/۱/۸۷دوره عالی بررسی علت حریق توسط پاتریک کاکس استاد صاحب نام بررسی علت آتش سوزی اروپا و  دکتر هاریسون۱۶
آتش نشانی تهران۱۲۰ ساعت۲۶/۱۲/۸۷۱۲/۱۱/۸۷دوره کارشناسی آتش نشانی۱۷
آکادمی NIS۱۲ ساعت۱۷/۸/۸۸۱۶/۸/۸۸HSE۱۸
منطقه ۱۰ شهرداری۱۰ ساعت۲۷/۱۰/۸۸۲۶/۱۰/۸۸کارگاه منطقه ای راهنمای جامعه ایمن۱۹
هتل لاله۱ روز۲۴/۱۱/۸۹۲۴/۱۱/۸۹دوره آشنایی با وسایل حفاظت فردی۲۰
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران۱ روز۸/۳/۹۱۸/۳/۹۱سیستم های ضدشعله غیرفعال۲۱
مرکز تحقیقات وزارت کار۸ ساعت۲۴/۸/۹۱۲۴/۸/۹۱سیستم های اعلام و اطفاء آتش۲۲
CASI(chemical and safety int.)۴۰ ساعت۳/july/

۲۰۱۳

۲۹/june/2013Hazardous Materials Awareness and Operations۲۳
آتش نشانی تهران۵۰ ساعت۲۲/۸/۹۲۱۱/۸/۹۲مواد خطرناک حرفه ای(هزمت)۲۴
دانشگاه شریف۳ روز۱۵/۱۲/۹۲۱۳/۱۲/۹۲حضور در همایش HSE  دانشگاه شریف۲۵
وزارت راه و شهرسازی۸ ساعت۲۴/۱۲/۹۲۲۴/۱۲/۹۲کارگاه  محافظت در برابر آتش ساختمانها۲۶
آتش نشانی تهران۸۰ ساعت۲۲/۱۰/۹۳مربی سطح ب سیستم های اعلام و اطفای حریق۲۷
Messe frankfurt۳ روز۲/۱۱/۹۳۹۳/۱۰/۲۸Intersec۲۸
آتش نشانی تهران۸ ساعت۱۵/۱۱/۹۳مترو۲۹
دبیرخانه همایش۸ ساعت۱۵/۱۱/۹۴۱۴/۱۱/۹۴حضور در همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری۳۰
 • آموزش های عمومی
مکان دورهمدتپایانشروعنام دورهردیف
شرکت پارس افزار۲۰ ساعت۷۱۱۹/۱۱/۷۱دوره مبانی کامپیوتر۱
شرکت گویا۳۰ ساعت۷۲۱۲/۶/۷۲دوره بیسیک کامپیوتر۲
سازمان آمار۹۶ ساعت۳۰/۸/۷۵/۷۵دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن۳
بسیج تهران۱ هفته۱۹/۵/۸۱۱۲/۵/۸۱دوره طرح معرفت بسیجیان۴
موسسه زبان سیمین۴ ماه۲۵/۱۲/۸۱۲۵/۸/۸۱زبان سیمین ( دوره اعزام به انگلیس )۵
شرکت آریا پردازان۲۰ ساعت۵/۱۰/۸۲۱/۹/۸۲دوره کامپیوتر – word xp۶
شرکت آریا پردازان۲۵ ساعت۲۷/۱۱/۸۲۲۶/۱۰/۸۲دوره کامپیوتر-windows  xp۷
آتش نشانی تهران۴۰ ساعت۲۱/۴/۸۸۲۶/۲/۸۸کاربری کامپیوتر ICDL.1۸
شهرداری تهران۸۰ ساعت۱۹/۸/۹۰۱۹/۷/۹۰روش های نوین تدریس۹
آتش نشانی تهران۱۵ ساعت۲۶/۸/۹۲۲۸/۸/۹۲SPSS۱۰
شهرداری تهران۴۵ ساعت۲۰/۱۲/۹۲۱۳/۱۲/۹۲کاربری کامپیوتر ICDL.2۱۱
آکادمی علوم ایران۱۰۰ ساعت۲۵/۱/۹۴۱/۶/۱۳۹۳دوره زبان انگلیسی۱۲

۴- زبان خارجی

 • انگلیسی (خواندن: خوب، نوشتن: متوسط، مکالمه: خوب، شنیداری: متوسط) INTERMEDIATE

 

۵- سوابق اجرایی

پایانشروععنوان 
۱۳۸۵۱۳۷۴فرمانده، کمک فرمانده، کاردان و آتش نشان در ایستگاه های عملیاتی آتش نشانی تهران۱
۱۳۸۴۱۳۸۰کارشناس آموزش و پیشگیری منطقه ۴ عملیات آتش نشانی تهران۲
۱۳۸۸۱۳۸۴عضو هیات مدیره کانون آتش نشانان تهران۳
۱۳۸۹۱۳۸۵کارشناس ارشد معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران۴
۱۳۸۹۱۳۸۵عضو کمیته بررسی علت آتش سوزیهای بزرگ تهران۵
۱۳۹۲۱۳۸۹مدیر اداره مطالعات فنی معاونت پیشگیری آتش نشانی تهران- مدیر ۳۶
ادامه دارد۱۳۸۹مشاور فنی وزارت کار در زمینه آموزش ایمنی عمومی۷
ادامه دارد۱۳۸۹مشاور فنی وزارت کار در زمینه طراحی و نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق۸
۱۳۹۴۱۳۹۲مدرس در معاونت آموزش آتش نشانی مدیر ۳۹
ادامه دارد۱۳۹۳مدیر مسوول پایگاه خبری بامنا (صنعت اطفای حریق و آتش نشانی-اختصاصی)۱۰
ادامه دارد۱۳۹۴مدیر مسوول ماهنامه تخصصی بهداشت، ایمنی، انرژی۱۱
ادامه دارد۱۳۹۴دبیر شورای سیاستگذاری پژوهش سازمان آتش نشانی تهران۱۲
ادامه دارد۱۳۹۵مدیرآموزش منطقه ۲ عملیات آتش نشانی تهران۱۳

 

۶-عضویت در کمیته های علمی

پایانشروععنوان 
۱۳۸۷۱۳۸۶عضو کمیته پیشگیری شورای سیاستگذاری سازمان آتش نشانی تهران۱
۱۳۹۱۱۳۸۶عضو کمیته مواد در  سازمان آتش نشانی تهران۲
۱۳۸۳۱۳۸۲عضو کمیته هالون ایران۳
۱۳۸۳۱۳۸۲عضو کمیسیون تدوین سرفصلهای کاردانی آتش نشانی- دبیرستان آتش نشانی،سازمان آتش نشانی تهران۴
۱۳۸۷۱۳۸۷عضو کمیته ملی تدوین استاندارد ایران – اجزاء تهدید کننده زندگی به سبب آتش ۱۰۳۹۹۵
۱۳۸۷۱۳۸۷عضو کمیته ملی تدوین استاندارد ایران – الزامات حاکم بر معادلات جبری جریانهای آتش   ۱۰۴۰۰۶
۱۳۸۷۱۳۸۷عضو کمیته ملی تدوین استاندارد ایران – الزامات حاکم بر معادلات جبری لایه های دود   ۱۰۴۰۱۷
۱۳۸۷۱۳۸۷عضو کمیته ملی تدوین استاندارد ایران – الزامات حاکم بر معادلات جبری جریانهای جت سقفی   ۱۰۴۰۲۸
۱۳۸۷۱۳۸۷عضو کمیته ملی تدوین استاندارد ایران – الزامات حاکم بر معادلات جبری جریانهای هواکش   ۱۰۴۰۳۹
۱۳۸۷۱۳۸۷عضو کمیته ملی تدوین استاندارد ایران – رهنمودهایی برای ارزیابی تهدیدات آتش برای مردم   ۱۰۴۰۴۱۰
۱۳۸۸۱۳۸۸عضو کمیته ملی تدوین استاندارد ایران – علایم راهنمای راه ایمن خروج –استاندارد ۱۲۲۳۶۱۱
۱۳۹۳۱۳۹۱عضو کمیته ملی تدوین استاندارد  ایران- البسه حفاظتی آتش نشانان۱۲
۱۳۹۲۱۳۹۱عضو کمیسیون تحقیق و توسعه ایمنی صنایع لوازم خانگی ایران۱۳
۱۳۹۲۱۳۹۲عضو کمیته مهندسی ستاد اقشار تهران- انتخابات ۱۳۹۲۱۴
۱۳۹۴۱۳۹۳عضو کمیته های راهبردی عمران – پیشگیری در سازمان آتش نشانی تهران۱۵
۱۳۹۴۱۳۹۴عضو کمیته شورای سیاستگذاری و کمیته علمی همایش آتش نشانی  و ایمنی شهری۱۶

۷- سوابق علمی پژوهشی

۱۳۸۲               مسوول دوره آموزش ایمنی کارکنان فروشگاه شهروند

 ۱۳۸۵-۱۳۸۴     یکسال کار در آزمایشگاه مرکز تحقیقات سنتز سموم وزارت کشاورزی

۱۳۸۹ -۱۳۹۰     عضو هیات تحریریه مجله Fire ، دبیر بخش پیشگیری حریق و مشاور آموزش

۱۳۹۰ -۱۳۹۴      عضو هیات علمی مدرسان شهرداری تهران

۱۳۹۲- ۱۳۹۴      عضو هیات علمی مدرسان دانشگاه علمی کاربردی

۱۳۹۲-۱۳۹۳       عضو هیات تحریریه مجله مهندسی حریق

 

۸- کتاب ها

۱۳۸۸     کتاب اصول و مبانی حریق، نشر شهر، شابک ۱-۱۵۳-۲۳۸-۹۶۴-۹۷۸

۱۳۸۸     کتاب شیمی حریق، نشر شهر، شابک ۹-۱۵۷-۲۳۸-۹۶۴-۹۷۸

۱۳۸۹     کتاب فنون آتش نشانی و مدیریت بحران در ژاپن، موسسه نشر شهر، شابک ۸-۲۷۹-۲۳۸-۹۶۴-۹۷۸

۱۳۸۹     کتاب ایمنی عمومی، روزنامه همشهری ، شابک ۰-۱۳۲-۲۴۱-۹۶۴-۹۷۸

۱۳۹۰     کتاب رفتارشناسی آتش سوزی، نشر فن آوران، شابک ۶-۴۷-۲۹۸۳-۹۶۴-۹۷۸

۱۳۹۱     کتاب مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان(کار تیمی)، شابک ۷-۰۰۱-۳۰۱-۶۰۰-۹۷۸

۱۳۹۳     کتاب ضوابط سیستم های اعلام حریق، شابک ۰-۰-۹۴۶۱۴-۶۰۰-۹۷۸

 

۹-جزوات ، گزارشهای تحقیقی

۱۳۸۶    گزارش تحقیقی دوره مدیریت بحران در کشور ژاپن(درون سازمانی)

۹/۹/۱۳۸۹ چاپ و توزیع ۳۲۱ پوستر Hazmat در ایستگاه های سازمان آتش نشانی تهران، آموزش و پیشگیری

۱۳۹۳  طرح پژوهشی کاهش پذیری بازار تهران

۱۳۹۳  طرح پژوهشی گزارش های آتش سوزیها و حوادث مهم شهر تهران

۱۳۹۴   طراحی و چاپ پوستر رنگهای ایمنی و نصب در ایستگاه های منطقه ۳ عملیات سازمان آتش نشانی تهران

۱۳۹۵   طراحی و چاپ پوسترهای هازمت

 

۱۰- مقالات 

 مقالهچاپ
۱خطرات آخرین چهارشنبه سالفصلنامه فرهنگ ایمنی، سال ۱۳۸۷، شماره ۱۳ ، صفحه ۱۱۳
۲ انفجار سیلندر هیدرو‍ژن در دانشگاه    مجله فرهنگ ایمنی، سال ۱۳۸۷، شماره ۱۴،صفحه ۱۲۹-۱۳۵
۳مرکز آموزش آتش نشانی توکیو، بیمارستان و هلال احمر    مجله فرهنگ ایمنی، سال ۱۳۸۷، شماره ۱۴،صفحه ۱۶۵-۱۷۶
۴آموخته هایی از مراکز  مدیریت بحران و آتش نشانی ‍ژاپنماهنامه حفاظت و ساختمان ، سال ۱۳۸۷، شماره ۹، صفحه ۳۹ و ش.۱۰، صفحه ۳۸

سمینار آموخته های دوره مدیریت بحران و جایکا، سازمان مدیریت، سال ۱۳۸۷

ماهنامه ناجیات، سال۱۳۸۷، شماره ۸، صفحه ۵۸-۶۱

۵اداره آتش نشانی  شهرکوبهماهنامه ناجیان، سال ۱۳۸۷،شماره ۹، صفحه ۸۰-۸۵
۶ چالش ایمنی در ساختمان های بزرگفصلنامه فرهنگ ایمنی، سال ۱۳۸۸، شماره ۱۵، صفحه ۲۳-۲۷

ماهنامه حفاظت و ساختمان ، سال ۱۳۸۷، شماره ۱۳

ماهنامه ناجیان، سال ۱۳۸۹، شماره ۲۵، صفحه ۶۸-۷۰

ماهنامه Fire ، ویژه نامه ۱، سال ۱۳۸۹، صفحه ۲۴

۷ علایم و تابلوهای ایمنی خروج اضطراریفصلنامه فرهنگ ایمنی، سال ۱۳۸۸، شماره ۱۵، صفحه ۵۰-۵۶

ماهنامه حفاظت و ساختمان ، سال ۱۳۸۷، شماره ۱۶ ،صفحه۳۴ – ۳۵

ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق، سال ۱۳۹۲، شماره ۱، صفحه ۳۶-۳۸

۸برچسب و علامتگذاری در حمل و نقل مواد خطرناکمجله مواد شیمیایی، سال ۱۳۸۷، شماره ۴۷، صفحه ۶۲ و شماره ۴۸،صفحه ۷۴

ماهنامه تخصصی فنی و مهندسی، سال ۱۳۷۸، شماره ۱۱، صفحه۵۲

کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک،۲۹ آبان ۱۳۸۷

فصلنامه فرهنگ ایمنی، پاییز ۱۳۹۰، شماره ۱۸، صفحات ۲۶-۳۷

۹ قوانین و آیین نامه های طبقه بندی مواد خطرناککنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک،۲۹ آبان ۱۳۸۷

ماهنامه خدمات شهری،سال ۱۳۸۹،شماره ۸،صفحه ۲۶-۳۱

۱۰ قوانین و آیین نامه های حمل و نقل مواد خطرناککنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک،۲۹ آبان ۱۳۸۷

مجله نگاره، تیر ۱۳۸۸، شماره سوم، صفحه ۳۸

۱۱بررسی خطرات مواد شیمیایی بازار تهران

     بررسی خطرات مواد شیمیایی بر زندگی مردم تهران

کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک،۲۹ آبان ۱۳۸۷

ماهنامه مواد شیمیایی، سال ۱۳۸۷، شماره ۴۹، صفحه ۷۴ و شماره ۵۰،صفحه ۷۴

ماهنامه ناجیان، سال ۱۳۸۹، شماره ۲۴، صفحه ۵۸-۶۲

۱۲عملیات در حوادث حمل و نقل مواد خطرناککنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک،۲۹ آبان ۱۳۸۷
۱۳ چالش شهر تهران در برابر آتش سوزی ناشی از زلزلهماهنامه ناجیان، سال ۱۳۸۷،شماره ۷، صفحه ۱۹
۱۴بررسی علت حریق در سازمان های آتش نشانیکنفرانس ایمنی و بهداشت  HSE ، آبان ۱۳۸۸
۱۵چالش ایمنی در ساختمان های بلندکنفرانس ایمنی و بهداشت  HSE ، آبان ۱۳۸۸
۱۶ ارزیابی ریسک حریق نواحی شهری تهرانکنفرانس C4I ،آبان ۱۳۸۹، دانشگاه شریف
۱۷جایگاه پیشگیری در مدیریت بحرانماهنامه ناجیان ، ۱۳۸۹، شماره ۲۶، صفحه ۴۰
۱۸ استاندارد عملیات در حوادث کلرهمایش ملی مقابله با حوادث گاز کلر،دی ۱۳۸۹، سازمان آب و فاضلاب

ماهنامه ناجیان، سال ۱۳۸۹،شماره ۳۰، صفحه ۳۴-۳۹

۱۹سامانه خاموش کننده خودکار گاز دی اکسید کربنماهنامه ناجیان، سال ۱۳۹۰،شماره ۳۱، صفحه ۵۶

مجله Fire ، ویژه نامه ۲، سال ۱۳۹۰، صفحه

۲۰چالش ایمنی در سازه های فضاکارکنفرانس سازه های فضاکار، دانشگاه تهران، ۲۷/۲/۱۳۹۰
۲۱حفاظت از هتل ها در برابر آتش سوزی و حوادثماهنامه ناجیان، سال ۱۳۹۰،شماره ۳۸، صفحه ۴۶-۵۱

ماهنامه ناجیان، سال ۱۳۹۰،شماره ۳۹، صفحه ۶۲-۶۸

ماهنامه ناجیان، سال ۱۳۹۰،شماره ۴۰، صفحه ۴۵-۵۳

۲۲شناخت تهویهماهنامه ناجیان، سال ۱۳۹۰،شماره ۳۵، صفحه
۲۳آموزشگر و ارتباط اثربخشفصلنامه فرهنگ ایمنی، بهار۱۳۹۱، شماره ۱۹، صفحات ۶۲-۷۰
۲۴ضوابط طراحی و اجرای سیستم اعلام حریقماهنامه حفاظت از حریق، شماره های ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸، آبان ۹۲-مرداد ۹۳
۲۵سیستم های اعلام و اطفاء انبارماهنامه حفاظت از حریق، سال ۱۳۹۲، شماره ۵، صفحه ۳۲-۳۵

و شماره ۶ صفحات ۴۶-۴۸

۲۶سوانح هوایی مواد خطرناکماهنامه  حفاظت از حریق، سال ۱۳۹۳، شماره ۷، صفحه ۵۴-۵۶
۲۷سیستم اطفاء آبی اتوماتیک اسپرینکلرماهنامه حفاظت از حریق، سال ۱۳۹۳، شماره ۹، صفحه ۴۰-۴۳

و شماره ۱۰، صفحات ۶۰-۶۲

۲۸مدیریت ایمنی در تصرفات مخاطره آمیز شهریهمایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، ۱۴ بهمن ۱۳۹۴، دانشگاه شهید بهشتی
۲۹ارزیابی ریسک خطر  ساختمان برای طراحی سیستم اعلام حریقفصلنامه فرهنگ ایمنی، بهار ۹۴، شماره ۲۳، صفحات ۴۴-۵۰

همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، ۱۴ بهمن ۱۳۹۴، دانشگاه شهید بهشتی

۳۰راهنمای واکنش در بحران مواد شیمیاییهمایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری، ۱۴ بهمن ۱۳۹۴، دانشگاه شهید بهشتی
۳۱ارزیابی دانش طراحان برای طراحی سیستم اعلام حریقکنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش، ۲۹ اردیبهشت ۹۵، مرکز تحقیقات وزارت مسکن

۱۱- تقدیر نامه ها و جوایز علمی

۱۱-۱-علمی

مرجع صادر کنندهتاریخ صدورموضوعردیف
دانشگاه آزاد شهرری۱۳۸۰احراز رتبه اول دانشجویی۱
دبیر سمینار-سازمان محیط زیست۱۳۸۱حضور فعال در کمیته های سمینار هالون۲
کنفرانس مواد خطرناک۲۹/۸/۸۷لوح تقدیر برای مقاله برتر در کنفرانس مواد خطرناک۳
دانشگاه علمی کاربردی هتلداری تهران۱۳۸۸تقدیر روز معلم۴
مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران۱۳۸۸تقدیر مقاله آخرین چهارشنبه سال۵
شهردار منطقه ۲۱۱۳۸۹تقدیرتلاش در جامعه ایمن منطقه ۲۱۶
سازمان آب و فاضلاب کشور۱۳۸۹برگزاری کارگاه آموزشی استاندارد عملیات در حوادث کلر۷
سندیکای لوازم خانگی۱۳۹۲تقدیر نامه اعضاء کمیته ایمنی لوازم خانگی۸
مدیر مسوول مجله حریق/ایران آلارم۱۳۹۲لوح سپاس همکاری علمی با مجله حریق۹
دبیرخانه همایش-آفاق صنعت۱۳۹۲سپاس سخنرانی در همایش انبارداری۱۰
دبیرخانه همایش-آفاق صنعت۱۳۹۵سپاس سخنرانی در همایش انبارداری۱۱

 

۱۱-۲-تقدیرنامه آتش نشانی

مرجع صادر کنندهتاریخ صدورموضوعردیف
مدیر عامل وقت سازمان آتش نشانی۲/۱۰/۱۳۷۷تلاش در اطفاء حریق ۲۰۸۱
معاون امور عملیات وقت سازمان۱/۷/۸۱برگزاری غرفه آتش نشانی در نمایشگاه  ۲
مدیر حراست ایساکو۱۳۷۹برگزاری آموزش عمومی برای شرکت ایساکو۳
شرکت بیمه ایران۱۳۸۴آتش نشان نمونه۴
مدیر عامل آتش نشانی قزوین۱۳۸۵شرکت فعال در سمینار آتش نشانی۵
معاون آموزش و تربیت بدنی سازمان۱۳۸۵شرکت فعال در سمینار آموزشی۶
سازمان مهندسی شهرداری تهران۱۳۹۰تقدیرنامه۷
مدیر عامل وقت سازمان آتش نشانی۱۳۹۳تقدیر نامه روز معلم۸
مدیر عامل وقت سازمان آتش نشانی۱۳۹۴تقدیر نامه روز معلم۹
مدیر عامل وقت سازمان آتش نشانی۱۳۹۵تقدیرنامه فعالیت در شورای  سیاستگذاری پژوهش سازمان آتش نشانی تهران۱۰
مدیر عامل وقت سازمان آتش نشانی۱۳۹۵تقدیر نامه روز معلم۱۱
شهرداری منطقه ۲ تهرانمهر ۱۳۹۵تقدیرنامه روز آتش نشان۱۲

 

۱۱-۳-تقدیر نامه ورزشی

مرجع صادر کنندهتاریخ صدورموضوعردیف
رئیس فدراسیون کوهنوردی۱۳۸۲فتح قله دماوند۱
هیات کوهنوردی استان تهران۱۳۸۳فتح قله دماوند۲

 

۱۲- سوابق تدریس

مکانمدت آموزش هر نفر  (ساعت)فراگیرانتحصیلاتتعداد فراکیرعنوان درسسالردیف
تهران۵/۱ ساعتمدارس و اداراتمحصل تا کارشناس ارشد۲۲۰۰آموزش عمومیسال ۸۰۱
تهران۵/۱ ساعتمدارس و اداراتمحصل تا ارشد۱۱۵۰آموزش عمومیسال ۸۱۲
تهران۳۰ ساعتدبیرستان هتلداریمحصل۵۰ایمنی حریقسال ۸۱۳
فرماندهان اسلامشهر۸ ساعتمرکزآموزش ۴۴دیپلم۱۵شیمی حریق۱۳۸۲۴
آتش نشانی تهران۳ ساعتایستگاه ۵۵دیپلم۶۰کف و کف سازها۲۰/۳/۸۳۵
آتش نشانی تهران۲۰ ساعتمرکز آموزش حسن آباددیپلم و لیسانس۱۵۰شیمی حریق۱۳۸۳۶
آتش نشانی تهران۱۲ ساعتمرکز آموزش۳۴دیپلم۱۵کف و کفسازها۲/۶/۸۳۷
تهران۳۰ساعتفروشگاه شهرونددیپلم۱۹ایمنی از حریق۸/۸/۸۳۸
ایران خودرو۴ ساعتمرکز آموزش۴۴دیپلم و لیسانس۱۵شیمی حریق۲۹/۹/۸۳۹
کارآموز آتش نشانی۱۸ ساعتآتش نشانی تهراندیپلم و لیسانس۱۵شیمی حریق۲۰/۱۱/۸۳۱۰
تهران۱۵ ساعتدانشکده هتلداریدانشجو کاردانی۱۵  + ۱۵ایمنی حریق۸۳ و ۸۴۱۱
فرماندهان۶ ساعتآتش نشانی سمناندیپلم و لیسانس۸۰شیمی حریق۴/۴/۸۴۱۲
تهران۱۵ ساعتدانشکده هتلداریدانشجو کاردانی۱۰۰(چهارکلاس)ایمنی حریق۱۰/۱۰/۸۴۱۳
فرماندهان۶ ساعتآتش نشانی شاهروددیپلم۸۰شیمی حریق۶/۴/۸۵۱۴
کارآموزان۱۵ ساعتمرکز آموزش ۴۴دیپلم و لیسانس۳۴شیمی حریق۱۴/۱۰/۸۵۱۵
سایپا۶۴ ساعتدانشگاه علمی کاربردیدانشجو کاردانی۲۰شیمی حریق۱۰/۱۲/۸۵۱۶
تهران۱۵ ساعتدانشکده هتلداریدانشجو کاردانی۵۶(دوکلاس)ایمنی حریق۱۳۸۷۱۷
تهران۱۵ ساعتدانشکده هتلداریدانشجو کاردانی۵۳(دوکلاس)ایمنی حریق۱۳۸۷۱۸
تهران۱۵ ساعتدانشکده هتلداریدانشجو کاردانی۳۱ +۲۸ +۳۳ایمنی حریق۱۳۸۸۱۹
تهران۱۶ ساعتشهرداری م.۵لیسانس۳۱پیشگیری از حریق۱۳۸۸۲۰
تهران۲ ساعتشرکت گاز (۴ گروه)لیسانس۲۵۰مدیریت بحران۱۳۸۹۲۱
آتش نشانییک ترمدانشگاه علمی کاربردیفوق دیپلم۳۰پیشگیری۱۳۸۹-۹۰۲۲
تهران۳۲ ساعتشهرداری م.۱۵ و ۲لیسانس۳۱ +۳۱پیشگیری از حریق۱۳۹۰۲۳
تهران۱۶ ساعتشهرداری م.۵لیسانس۲۷شرایط اضطرار۱۱/۱۱/۹۰۲۴
تهران۳۲ ساعتشهرداری م.۱۰لیسانس۲۶ +۲۵پیشگیری از حریق۱۳۹۱۲۵
آتش نشانی تهران۱۵ ساعتفرمانده آتش نشانیدیپلم -لیسانس۶ دورهHazmat۱۳۹۲۲۶
آتش نشانی تهران۱۵ ساعتکمک فرمانده آتش نشانیدیپلم -لیسانس۵ دورهHazmat۱۳۹۲۲۷
آتش نشانی تهران۱۵ ساعتکارآموز  + کارداندیپلم فوق دیپلم۲ دورهHazmat۱۳۹۲۲۸
آتش نشانی تهران۵۰ ساعتگروه هازمتدیپلم -لیسانس۲ دورهHazmat۱۳۹۲۲۹
تهران۳۲ ساعتشهرداری م.۱۲لیسانس۲۵پیشگیری از حریق۱۳۹۲۳۰
آتش نشانی تهرانیک ترمدانشگاه علمی کاربردیدانشجو فوق دیپلم۲۸اعلام و اطفاء حریق۱۳۹۲۳۱
آتش نشانی تهرانیک ترمدانشگاه علمی کاربردیدانشجو لیسانس۲۸اعلام حریق۱۳۹۲۳۲
آتش نشانی تهرانیک ترمدانشگاه علمی کاربردیکارشناس ارشد۷مقررات و استانداردها۱۳۹۲۳۳
آتش نشانی تهرانیک ترمدانشکده علمی کاربردیکارشناس ارشدیک کلاستصرفات پرخطر۱۳۹۳۳۴
آتش نشانی تهرانیک ترمدانشکده علمی کاربردیلیسانسدو کلاسقوانین و مقررات۱۳۹۳۳۵
آتش نشانی تهرانیک ترمدانشکده علمی کاربردیفوق دیپلمیک کلاسپیشگیری۱۳۹۳۳۶
آتش نشانی تهرانیک ترمدانشکده علمی کاربردیلیسانسیک کلاساطفاء حریق۱۳۹۳۳۷
آتش نشانی تهرانیک ترمدانشگاه علمی کاربردیکارشناس ارشد۱۲مقررات و استانداردها۱۳۹۳۳۸
آتش نشانی تهرانیک ترمدانشکده علمی کاربردیلیسانسدو کلاسسیستمهای اعلام۱۳۹۴۳۹
پتروشیمی عسلویهدو روزپتروشیمی عسلویهلیسانس۲۰ نفرمواد خطرناک۱۳۹۵۴۰
خطوط لوله و مخابرات خوزستانسه روزخطوط لوله و مخابرات خوزستاندیپلم-فوق لیسانس۲۲مبانی آتش نشانی ویژه حراست۸/۱۳۹۵۴۱

 

۱۳-کارگاه آموزشی

مکانتحصیلاتتعداد فراکیرعنوان درسسالردیف
سمینار مدیریت سیستم فرماندهی وکنترل امداد و نجات حوادث شهریلیسانس-دکترا۷۰جایگاه پیشگیری در مدیریت بحران۱۳۸۸۱
همایش ملی مقابله با حوادث گاز کلر، سازمان آب و فاضلابلیسانس-دکترا۱۷۰استاندارد عملیات در حوادث کلر۱۳۸۹۲
انجمن مهندسان ناظر برق گرگانلیسانس/فوق۵۰ایمنی ساختمان/سیستم اعلام حریق۱۳۹۱۳
هتل المپیک-همایش ایمنی انبارداریلیسانس-دکترا۲۵۰سیستم های اعلام و اطفاء در انبارها۱۳۹۲۴
هتل المپیک-همایش ایمنی انبارداریلیسانس-دکترا۲۵۰رفتارشناسی آتش سوزی در انبارها۹/۹۲۵
اداره آموزش منطقه ۲ عملیات-فرماندهان و کمک فرماندهان آتش نشانیدیپلم-لیسانس۵۰مونو اکسید کربن/پمپ توهاتسو /دوربین حرارتی آرگوس۱۳۹۴۶
همایش ایمنی انبارداریلیسانس/فوق۲۰۰آتش سوزی در انبارها۱۳۹۵۵

 

وب سایت: http://Www.naserrahbar.ir

fireindex نمایشگاه مجازی صنایع ایمنی و اطفا تهران نمایشگاه تخصصی مجازی بهداشت،ایمنی،محیط زیست،انرژی ipas تبلیغات تبلیغات تبلیغات
test