چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ - Wednesday 24 October 2018
کد خبر : 17513
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۶
بازدید: -

مقاله

مدیریت آتش سوزی پس از زلزله


firemanage-bamna-300x215
کشور ایران دارای منابع غنی گاز طبیعی و شبکه گسترده ی لوله کشی گاز شهری است.اما متاسفانه، کشوری زلزله خیز نیز می باشد که هر ازچند سال ،شاهد وقوع زلزله ای با خسارات سنگین جانی و مالی می باشیم ... .

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

نویسنده۱:میلاد نظری،نویسنده۲:حمیدرضا حسنلو ،نویسنده۳:وحید دامغانی نسب

عنوان علمی نویسنده۱:دانشجوی کارشناسی ارشدHSE،   milad.nazari.1990.mn@gmail.com

عنوان علمی نویسنده۲:مدیر پیشگیری منطقه ۸ آتش نشانی،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت،hamidhasanloo@yahoo.com

عنوان علمی نویسنده۳:دانشجوی کارشناسی ارشدHSE،vahid6012@gmail.com

چکیده

کشور ایران دارای منابع غنی گاز طبیعی و شبکه گسترده ی لوله کشی گاز شهری است.اما متاسفانه، کشوری زلزله خیز نیز می باشد که هر ازچند سال ،شاهد وقوع زلزله ای  با خسارات سنگین جانی و مالی می باشیم .  با  در نظر گرفتن این موضوع،در  این مقاله به اهمیت کاربرد شیرهای قطع گاز در مقابـل زلزلـه و نقـش مـؤثری کـه مـی توانـد درجلوگیری از بحران حریق بعد از زلزله در کشورهایی  مانند ایران  کـه دارای شـبکه گازرسـانی هسـتندداشته باشد می پردازد  ،لزوم بررسی ایمنی سیستم انتقال گاز طبیعی و ارتقای سطح ایمنی آن در  راستای جلوگیری از وقوع حریق های مرتبط با زلزله را به وضوح مشخص می کند.
در این مقاله شرایط و گزینه های ممکن برای ارتقای وضعیت ایمنی  سیستم انتقال گاز طبیعی در ارتباط با حریق های بوجود آمده به  دنبال وقوع زلزله ، مورد بحث قرار گرفته است. ابتدا مروری بر زلزله های اخیر امریکا و زلزله کوبه ژاپن انجام گرفته است. سپس،ارتباط بین عملکرد عناصر سیستم گازرسانی و حریق های ایجاد شده مرتبط با زلزله بررسی گردیده و نتایج حاصله با شرایط موجود در تاسیسات گازرسانی تهران بزرگ مقایسه شده است.
[auth]
مقدمه

کشور ایران برروی کمربند جهانی زلزله آلپ هیمالیا قرار دارد. هر چند سـال زلزلـه ای بـا بزرگـی حـدود۷ریشتر باعث آسـیب هـای، انسـانی تخریـب سـاختمانهای مسـکونی، شـریانهای حیـاتی، تأسیسـات صـنعتی و اقتصـادی ومعضلات روانی و اجتماعی خاص خود می گردد. برابر آمارهای سازمان ملل متحد، ایران یکی از ده کشور بلاخیز دنیـااست که بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل و طوفان به آن خسارات سنگینی وارد می کنـد.استفاده از گاز طبیعی همانندسوخت قابل اشتعال ریسک حریق یا انفجار دارد. تاریخچه استفاده از گاز طبیعی در نقاط مختلف جهان  ،نشان دهنده آن است که در زمان زلزله نیز امکان بروز آتش سوزی ناشی از خرابی لوله ههای گاز ،اندک است،اما  به علل خرابی دیگر بخش ها،موارد متعددی از آتش سوزی های مرتبط با گاز در زلزله های پیشین مشاهده شده است که لزوم توجه بیشتر را به این موضوع نشان می دهد.به خصوص با دانستن این نکته که بسیاری از این آتش سوزی ها به صرف هزینه اندکی،قابل پیشگیری می باشد.زلزله ها میتوانند زمین را تکان دهند و آن رال برای همیشه جابجا کنند.شدت خطرات در محل بستگی به اندازه زلزله ،فاصله از منبع زلزله و مشخصات خاک آن محل را دارد .در هر حال،زلزله می تواندبا اثیر بر شبکه گازرسانی اثرات مخرب خود را بیشتر نمایان کندآسیب ناش از زلزله به سیستم انتقال گاز طبیعی،چندین پیامد برای افراد در جوامع بزرگ دارد عبارتند از:
۱-نشت گاز:آسیب سیستم های انتقال گاز طبیعی می تواند در ساختمان مصرف کننده ،باعث نشت گاز شود.که میزان نشت گاز متاثر از شدت آسیب و فشار سیستم (شبکه)است.در اکثر موارد آسیب وارده به وسایل مسکونی ،شکستگی جزیی یا کلی اتصالات پیچ و مهره شده ی لوله ،لوله ای خم شو یا صدمه به هواکش هاست.گسیختگی خط توزیع گاز می تواند به علت آسیب به تجهیزات،جانمایی تجهیزات گازی غیر که پایه قوی و محکمی ندارند ،روی دهد.فقدان اتصالات انعطاف پذیر بین خطط توزیع گاز و تجهیزات ناایمن،احتمال آسیب در اثر تکان این گونه تجهیزات را افزایش می دهد.
– قطع توزیع گاز طبیعی:پیامد معمول آسیب سیستم های انتقال گاز طبیعی،قطع خدمات است.در برخی موارد،به دنبال وقوع زلزله،مصرف کنندگان محتاط،خود اقدامبه قطع گازمیکنند.شرکت خد مات گاز شهری،سرویس گاز ساختمان ها را هنگام تخریب آنها در اثر زلزله ،قطع میکند و یا اگر در قسمتی از سیستم انتفال گاز طبیعی آسیب قابل ملاحظه ای اتفاق افتاده باشد،گاز این نواحی قطع می شود.
-وقفه در فعالیت های تولیدی و شغلی :فقدان خدمات انتقال گاز طبیعی می تواند باعث ایجاد وقفه های طولانی در فعالیت های تولیدی و شغلی شود و در مدت زمان تعطیلی ساختمان های اداری را فازایش می دهد.این وقفه مشمول خدمات اورژانس و یا تیم های واکنش در برابر شرایط اضطراری نیز هست.
-خطرات ایمنی ناشی از آسیب زلزله به سیستم انتقال گاز طبیعی:پیامد انتشار گاز طبیعی که شاخص ترین آنها،دو گزینه اول است ،برای آسیب پذیری سیستم انتقال گاز طبیعی کافی است .ریسک از دست رفتن انسان ها در مواردی که آتش سوزی در ساختمانی روی دهد که آسیب دیده و فرو ریخته باشد،اما تخلیه نشده باشد،به مراتب شدید تر است. یکی دیگر از خطرات بالقوه در این زمینه ،بازسازی نامناسب خدمات گازی است (وجود نشتی کشف و یا تعمیر نشده)
*حریق:اشتعال گاز،مستلزم وجود شرایط متعددی است بنابراین،بطور کلی احتمال سوزی مرتبط با گاز در ساختمان های مسکونی در اثر زلزله پایین است بر اساس بررسی هایی که در زلزله های اخیر روی علل حریق صورت گرفت،پس از خلاصه کردن نکات سناریو حریق،عمده ترین دلایل،خدمات گاز رسانی یا توزیع برق تشخیص داده شدند. در این سناریو حضور ضروری منبع سوخت در آتش،ثبت شده است.جدول ۱ آمار مرتبط با گاز طبیعی را در چند زلزله پیشین نشان می دهد.همانطور که مشاهده می شود تعداد آتش سوزی ها در زلزله های مختلف دارای اختلاف فاحشی اس. دلیل چنین اختلافی آن سات که تعداد آتش سوزی ها تابع عوامل زیادی است ،از این رو در هنگام مقایسه چنین آمارهایی باید اختلاف های موجود را در نظر داشت.

asdsadزمین لرزه 

عظمت و بزرگی

زمین لرزه یا آتش سوزیحریق گازها
؟
۱۹۷۱ san Fernando۶٫۶۱۰۹۱۵
۱۹۸۳coalinga۶٫۲۴-۱۱
۱۹۸۴morgan hill۶٫۲۶-۳۱
۱۸۹۶ palm springs۶٫۲۳۰
۱۹۸۷whittier۵٫۹۶۳
۱۹۸۹ loma prieta۷٫۲۶۷۱۶
۱۹۹۴ northridge۶٫۷۹۷۵۴
۱۹۹۵ kobe۶٫۹۲۰۵۳۶

وقوع مرگ در برابر حریق های پس از وقوع زلزله، به توانایی اشخاص برای تخلیه ساختمان ها و نحوه چیدمان ساختمان ها بستگی دراد .طراحی ساختمان ها از لحاظ داشتن خروجی اضطراری واحد و مستقل برای هر واحد و یا یک خروجی منفرد برای کلیه ساکنین،فرق می کند. در خانه هایچند واحدی مسکونی،در مسیر خروج همگانی و راه های نجات محدود، احتمال اینکه افراد بعد از وقوع زلزله به دام بیافتند،بیشتر خواهد بود.وجود ساکنین زیاد در ساختمان ها نیز عواقب مشابه دارد.آسیب وارده به درب های خروج اضطراری آپارتمان،غالبا از خروج ساکنین،ممانعت به عمل می آورد.
*بازسازی نا مناسب سرویس گازرسانی از لحاظ رفع نشتی :این کار مستلزم وجود افراد واجد شرایط و با دانش و تجربه کافی و لازم است.

شبکه گاز رسانی:                                                                                                                                                                   
 تاسیسات گازی شبکه ای عمدتا متشکل از لوله کشی های زیر زمینی هستند که عملیات توزیع گاز طبیعی از چهاه گاز به مصرف کنندگان مسکونی،تجاری،صنعتی،کشاورزی را انجام می هند.
در این شبکه لوله ی ناقل گاز دارای فشارهای گوناگون است،در خطوط اصلی انتقال،فشار بالاست. ولی در مناطق توزیع و شبکه های مصرف کنندگان،فشار پایین است.تعیین جنس لوله بر پایه سال نصب (به دلیل عواملی مانند عمر مفید لوله و …) و دیگر عوامل صورت می گیرد. لوله های گاز از جنس استیل،پلاستیکی ،فولادی، مسی و پلی اتیلن است. نشت یابی تاسیسات گازی بطور روتین انجام میشود .میزان نشتی به سه درجه تقسیم بندی میشود:
درجه ۱:وجود یا احتمال خطر،عملکرد فوری را نشان میدهد.
درجه۲:در زمان کشف،حیات و سرمایه را تهدید نمیکند اما نیازمند برنامه ریزی برای تعمیر و رفع آن است.
درجه۳:در لحظه کشف بی خطر است و انتظار میرود که همچنان باقی بماند

ادامه در مقاله بعدی….
[/auth]

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test