سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ - Tuesday 23 October 2018
کد خبر : 7290
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۵
بازدید: -

ضرورت استفاده از خاموش کننده ها


ضرورت استفاده از خاموش كننده ها

خاموش کردن آتش سوزی در لحظه های اولیه شروع آن جهت جلوگیری از صدمات جانی و خسارات مالی اهمیت بسزایی دارد؛ در صورتی که بتوان با وسیله ای مناسب و در هنگام و زمان مقتضی حریق را اطفاء و از توسعه آن جلوگیری نمود. بدیهی است که اهداف فوق که همانا جلوگیری از صدمات جانی و خسارات مالی در اثر آتش سوزی است، نائل می‌گردد. […]

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

خاموش کردن آتش سوزی در لحظه های اولیه شروع آن جهت جلوگیری از صدمات جانی و خسارات مالی اهمیت بسزایی دارد؛ در صورتی که بتوان با وسیله ای مناسب و در هنگام و زمان مقتضی حریق را اطفاء و از توسعه آن جلوگیری نمود. بدیهی است که اهداف فوق که همانا جلوگیری از صدمات جانی و خسارات مالی در اثر آتش سوزی است، نائل می‌گردد. بدین ترتیب می توان از خسارات و زیان هایی که هر ساله طبق آمارهای موجود به اماکن مختلف وارد می شود جلوگیری نمود. برای این منظور شرکتها و کارخانجات زیادی در اکثر کشورها اقدام به طراحی و ساخت وسایل مبارزه با حریق نموده اند، که یکی از این دستگاهها ، وسایلی است که به طور خاص برای هدف فوق مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ دستگاههایی که امروزه از آنها خاموش کننده های آتش یاد می شود و در گذشته کپسولهای آتش نشانی نامگذاری شده اند .

تجربه ثابت کرده که توانایی استفاده صحیح این وسایل و دستگاهها در اطفای حریق بسیار موثر است و در صورتی که افراد توانایی کاربرد صحیح آنها را نداشته باشند، اغلب با وجود دستگاههای خاموش کننده بسیار ، حریق از کنترل خارج شده و خسارات و زیانهای فراوانی را باعث گردیده است.

ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ :
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۱۶ ﻧﺎﺧﺪﺍ ﺑﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﺭﻣﻮﺙ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻦ ﺩﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻛﺮﺩ . ﺳﺎﻝ ۱۹۱۲ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻛﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﻭ ﮔﺎﻟﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﺎﻝ ۱۹۳۵ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﻭ ﮔﺎﻟﻨﻲ ﺁﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ CO2 ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻣﺪ . ﺳﺎﻝ ۱۹۵۷ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺩﺭﻱ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻣﺪ . ﺳﺎﻝ ۱۹۶۴ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻣﺪ .

 

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﻲ :
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻱ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺪ ﺍﻛﺜﺮ ۱۴ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺯﻥ ﻳﺎ ۱۴ ﻟﻴﺘﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻦ ﺍﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﺣﺘﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ :
ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻃﻔﺎﺋﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻱ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺮﻳﻘﻬﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ .
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ :
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺍﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻃﻔﺎﺋﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮﺩ .
ﺍﻟﻒ – ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﺁﺏ
ﺏ – ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﭘﻮﺩﺭ
ﺝ – ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﺘﻮﯼ ﮐﻒ
ﺩ – ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﮔﺎﺯ

 

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ :
ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻦ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺁﻥ ﺑﻄﺮﻑ ﺁﺗﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .
-۱ ﻓﺸﺎﺭ ﻳﺎ ﮔﺎﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺩﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
-۲ ﻓﺸﺎﺭ ﻳﻚ ﮔﺎﺯ ﺑﻲ ﺍﺛﺮ ‏( ﻣﻌﻤﻮﻻً CO2 ﻳﺎ N2 ‏) ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻔﻈﻪ ‏( ﻛﺎﺭﺗﺮﻳﺞ ‏)
-۳ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﭙﺰﺱ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ
-۴ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻣﺎﺩﻩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻦ
ﻗﺪﺭﺕ ﭘﺮﺗﺎﺏ :
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ، ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻃﻔﺎﺋﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﺗﺶ ﭘﺎﺷﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺘﺮﺍﮊﻱ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ  ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺍﺯ ۲ ﺗﺎ ۷ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ : ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﺁﺏ ﻭﻗﺘﻲ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺟﺖ GET) ‏) ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻛﻨﺪ ۷ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﺳﭙﺮﻱ ‏( FOG ‏) ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۴ ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻲ :
-۱ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺳﻴﺪ
-۲ ﺁﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ
-۳ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ

 

ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺳﻴﺪ :
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺳﻴﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ . ﻓﺸﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺎﺭﺝ  ﺭﺍﻧﺪﻥ ﻣﺎﻳﻊ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﺎﺯﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺙﺭ ﻭﺍﻙﻥﺵ ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻴﺸﻪ ﻭﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺕ ﺳﺪﻳﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .

ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﺏ ﻭ ﮔﺎﺯ :
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯﻋﻴﻮﺏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﺎﻱ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺳﻴﺪ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁﻥ ﺩﻭ ﮔﺎﻟﻨﻲ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺁﻥ ﻋﻴﻨﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﺩﺍ ﺍﺳﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺕ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺁﻥ  ۶۰ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺷﺎﺭﮊ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﻥ %۹۵ ‏( ﺩﺭﺻﺪ ‏) ﺁﺏ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮﺩﺩ

 

ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ :
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﺏ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﻫﻮﺍ ‏( ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﻤﭙﺮﺱ ﺷﺪﻩ ‏) ، ﺑﺪﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺪﺍﻡ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻫﻮﺍﻱ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺪﻧﻪ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺣﺪﻭﺩ ۶۰۰ PSI ( 40 ﺍﺗﻤﺴﻔﺮ ‏) ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ، ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ  ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻛﺜﺮﺍ ﺩﻭ ﮔﺎﻟﻨﻲ ﻭﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﺎ ﻱ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﺳﻨﺞ ﻣﻴﺒﺎﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﺱﻧﺞ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻬﻤﻮﻻً ﺩﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ .

۱- ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ .
۲- ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﻠﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﻭﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﺳﻨﺞ ﺍﺯ ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ

 

ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺩﺭﻱ :
ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﻭﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﺩﺭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﻗﻮﻃﻲ ﻳﺎ ﻇﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻮﺩﺭ ﭘﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮﻭﻉ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺴﺌﻮﻝ  ﺩﺭﺏ ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﻮﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺁﺗﺶ ﻣﻴﭙﺎﺷﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﻮﻋﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎ ﻃﻮﺭﻱ ﻃﺮﺍحی ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻗﻮﻃﻲ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﭘﻮﺩﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﺗﺶ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﭘﻮﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺣﺮﻳﻖ ﺭﺍ ﺍﻃﻔﺎﺀ ﻣﻴﻨﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺎ ﻛﺎﻣﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﺷﻴﺪﻥ ﭘﻮﺩﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﺗﺶ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﻮﺩﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ

 

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺩﺭ ﻭ ﮔﺎﺯ :
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺩﺭ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮﺩ ، ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
ﺍﻟﻒ : ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺩﺭ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻛﺎﺭﺗﺮﻳﺞ ﺧﺎﺭﺝ
ﺏ : ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺩﺭ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻛﺎﺭﺗﺮﻳﺞ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻒ – ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭﺗﺮﻳﺞ ﺧﺎﺭﺝ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﺭﺗﺮﻳﺞ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﮔﺎﺯ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ‏( ﺑﺪﻧﻪ ‏) ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺠﺮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﮔﺎﺯ ﻛﺎﺭﺗﺮﻳﺞ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﻴﭻ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻥ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﻫﻢ ﻓﻠﻜﻪ ﻭ ﻫﻢ  ﺍﻫﺮﻣﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﺎﺭﺗﺮﻳﺠﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ‏( ﺣﻚ ﺵﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﺑﺪﻧﻪ ‏) ﺑﻬﺮ ﻋﻠﺖ ﺳﻮﭘﺎﭖ  ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻛﺎﺭﺗﺮﻳﺞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ .
ﺏ – ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺩﺭ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻛﺎﺭﺗﺮﻳﺞ ﺩﺍﺧﻞ : ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭﺗﺮﻳﺞ ﮔﺎﺯ CO2 ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﻭ ﺯﻳﺮ ﺩﺭﭘﻮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺯﺩﻥ ﺽﺭﺑﻪ ﻳﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻫﺮﻡ ﺭﺍﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺎﺭﺗﺮﻳﺞ ﺑﺎﺯ ﻭ ﮔﺎﺯ  ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ

 

ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻒ :
ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻔﺎﺀ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺭﻭﻱ ﺁﺗﺶ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﮔﺎﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻣﻮﺍﺩ  ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ‏( ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ

 

ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﺎﺯﻱ :
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﺎﺯﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .
۱- ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎﺯ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ CO2
۲- ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻫﺎﻟﻮﮊﻧﻪ B.C.F

 

ﺍﺳﭙﺮﻳﻨﻜﻠﺮﻫﺎ: SPRINKLERS
ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ ﺳﻘﻔﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ، CO2 ﻭ B.C.F ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻃﻔﺎﺀ ﺣﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﺍﺯ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﻧﺼﺐ  ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﺎﺯﻟﻬﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎﮊﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻭ ﺣﺴﺎﺱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻳﺎ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﮔﺎﺯﻱ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻟﻴﺎﮊ ﺳﺮﻫﺎﻱ ﻧﺎﺯﻝ ﺫﻭﺏ ﺩﻩ ﻳﺎ  ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺁﻥ ﺗﺮﻛﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﻴﺮ ﺁﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﺏ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﻭﻱ ﺁﺗﺶ ﻣﻲ ﭘﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺍﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺁﮊﻳﺮﻫﺎﺋﻲ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺮﻳﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ .

منبع : ناموجود
نویسنده : ناموجود

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test