شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ - Saturday 24 March 2018

مشخصات ماهنامه

بهمن و اسفند ۱۳۹۴

مجوز ارشـاد: ۳۱۵۵۰

صاحب امتیاز: رضا احمدی اصل

رئیس هیأت مدیره: رضا احمدی اصل

مدیرعامل: رضا احمدی اصل

مدیر مسئول: رسول احمدی اصل

مدیـر داخلی: شجاعی

بازاریـابی و تبلیغات: چهرازی

ویـراستـار: سوادی

گرافیک و صفحهآرائی: سوادی

امور مشترکین: چهرازی

امور نمایشگاه‏ها: چهرازی

امور سایت: چهرازی

آدرس: اصفهان، خیابان پروین، نبش حکیم شفاهی دوم، ساختمان سایا

تلفن: .۰۳۱۳۲۲۸۶۵۱۸

سایت: www.sayasecurity.ir

ایمیل: info@sayasecurity.ir

خبرنامه تخصصی سیستم های ایمنی و حفاظتی سایا

دانلود از بامنا

آرشیو:

خبرنامه تخصصی سیستم های ایمنی و حفاظتی سایا

خبرنامه تخصصی سیستم های ایمنی و حفاظتی سایا

خبرنامه تخصصی سیستم های ایمنی و حفاظتی سایا

اخبار:

برگزارى سمینار آموزشى سیستم اطفاء حریق Fire Pro در اصفهان

سام پاک پایرو نمایشگاه مجازی تبلیغات تبلیغات
test