سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ - Tuesday 23 October 2018
کد خبر : 21258
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰
بازدید: -

مقاله(قسمت دوم)

اصول مکان‌یابی سکونتگاه موقت پس از وقوع زلزله احتمالی در شهر تهران؛ محله بریانک – هفت چنار (روش های مکان یابی سکونتگاه های موقت)


۱۸۲۹۹۵۰
یکی از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، کاربری اراضی و تخصیص زمین به فعالیت های مختلف می باشد. بر اساس تکنیک های برنامه ریزی شهری ، پس از بررسی وضع موجود و تعیین اهداف و راهبرد ها ، چشم انداز های توسعه و نیاز های آینده طرح مورد بررسی قرار گرفته

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

۲-۴٫ روش های مکان یابی سکونتگاه های موقت

یکی از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، کاربری اراضی و تخصیص زمین به فعالیت های مختلف می باشد. بر اساس تکنیک های برنامه ریزی شهری ، پس از بررسی وضع موجود و تعیین اهداف و راهبرد ها ، چشم انداز های توسعه و نیاز های آینده طرح مورد بررسی قرار گرفته و با درنظر گرفتن اصول و فنون و استانداردها ، راهبردها و مکان مناسب برای کاربری مورد نظر در چند گزینه و با بررسی میزان مطلوبیت زمین، تعیین و تخصیص می گردد(گلکار،۱۳۹۰ :۳۰۸). لیکن در این میان، فرآیند انتخاب مکان، خود در چهار گام صورت می پذیرد. درگام اول ، عرصه های زمین خالی مناسب برای کاربری شناسایی می گردد. این کار با شناسایی، تعیین و تدقیق مرزهای زمین های موجود در حوزه مورد نظر، با توجه به اندازه زمین مورد نیاز و همجواری با کاربری های صنعتی، بزرگراه های درون شهری و زمین های بایر وسیع صورت می گیرد. بررسی خطر پذیری زمین و میزان بروز مخاطراتی نطیر سیل و زلزله در آن  نیز از عوامل مهمی است که در شناسایی زمین ها نقش موثری دارد. مجموع عوامل فوق سبب می شود تا زمین های نا مناسب در همین مرحله حذف گردند. در گام دوم، اهداف و معیار های مهم کاربرد اراضی براساس شاخص های انتخاب زمین کاربری مورد نظر و اهداف مکانیابی آن تعیین و تدقیق می گردد. در این میان از یک سو  عواملی نظیر فعالیت های همجوار، شبکه معابر محلی، سازمان فضایی شهری و منطقه ای، تاسیسات و زیر ساخت های حیاتی و هزینه های ریالی طرح بر تعیین مکان موثر است و از سوی دیگر، شرایط اقلیمی و آلودگی آب، هوا و محیط زیست بر انتخاب زمین تاثیر گذار است. باتوجه به معیار های فوق، اهداف خرد و کلان مکان یابی تعیین شده و معیار های انتخاب زمین تدوین می گردند. در گام سوم، تحلیل هر مکان برای توسعه و چشم انداز آینده صورت می پذیرد. این امر از طریق بررسی ماتریس سازگاری، مطلوبیت و ارزش گذاری قطعات به روش دلفی امکان پذیر است. این فرآیند به انتخاب زمینهایی که با نیاز فضایی مورد نظر مطابقت دارند و حذف زمین هایی که به دلیل محددیت های قانونی و مالکیت در دسترس نیستند، بسیار کمک می نماید. در گام چهارم ، انتخاب نهایی با فرآیند ارزیابی نهایی و جمع بندی ارزش ها و تعیین درجه مناسب هر قطعه صورت می گیرد.

روش تحلیلی SWOT که در قالب یک ماتریس صورت می پذیرد ابزار قدرتمندی را جهت کالبد شکافی “خصوصیات بالفعل” و “قابلیت های بالقوه ” حوزه های شهری فراهم می سازد. به عبارت دیگر سازمان دهی منظم داده ها قادر است تا قوت ها و ضعف های شماری از مهم ترین جنبه های زندگی شهری در حوزه مورد مطالعه را آشکار ساخته و مورد تحلیل قرار دهد. خصوصیات و امکانات سایت و نواحی مورد مطالعه می تواند تحت سرفصل ها یا عوامل گوناگون مورد بررسی قرار گیرند .مدل برنامه ریزی راهبردی به کمک روش ارزیابی عوامل درونی(نقاط قوت و ضعف) و عوامل بیرونی(فرصت ها و تهدید ها) به دست می آید. به این صورت که عوامل درونی و بیرونی در ماتریس برنامه ریزی با یکدیگر مقایسه شده و برنامه توسعه شامل راهبرد ها، سیاست ها و اقدامات اجرایی، از آن استخراج می شود. از روش های انجام مقایسه، می توان به روش ساده یا روش دو به دو اشاره کرد. در روش ساده بر پایه نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید های به دست آمده، راهبرد ها، سیاست ها و اقدامات برنامه، برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب به دست می آید. لیکن در روش دو به دو، پس از تعیین نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید، ماتریس دو به دو تهیه شده و از آن، چهار راهبرد تهاجمی با بررسی نقاط قوت و فرصت (SO)، راهبرد محافظه کارانه با بررسی نقاط ضعف و فرصت (WO)، راهبرد رقابتی با بررسی نقاط قوت و تهدید (ST) و راهبرد تدافعی با بررسی نقاط ضعف و تهدید (WT) استخراج می گردد. پس از آن با ارزیابی وضع موجود محله می توان تعیین نمود که کدامیک از راهبردها برای بهبود وضعیت محله دارای اولویت می باشد (گلکار،۱۳۹۰ :۳۸۲).

از دیگر روش های متداول در مکان یابی زمین، استفاده از نرم افزار GIS می باشد. یکی از مهمترین ویژگی های GIS، توانایی تلفیق داده ها برای مدل سازی، مکان یابی و تعیین تناسب اراضی از طریق ارزشگذاری پهنه سرزمین است. برای ترکیب معیار ها در این نرم افزار  روش های متفاوتی وجود دارد که مهمترین آنها شامل منطق بولین یا صفر و یک، منطق همپوشانی یا روی هم گذاری، منطق احتمالات، منطق همبستگی، شبکه های عصبی مصنوعی و منطق فازی می باشد(پور احمد، ۱۳۸۶). از دهه ۱۹۹۰، راهبرد یک پارچه کردن تصمیم گیری چند معیاره با GIS برای حل مسائل برنامه ریزی فضایی، توجه چشمگیری در میان برنامه ریزان شهری پیدا کرد. در تجزیه و تحلیل مسائل برنامه ریزی شهری، می بایست بطور همزمان حجم انبوهی از متغیرها در نظر گرفته شده و تصمیم گیری ها براساس ارزش و وزن هریک از این متغیرها اتخاذ شود .روش تصمیم گیری چند معیاره دارای پتانسیل بسیار برای کاهش دادن هزینه و زمان و بالا بردن دقت در تصمیم گیری های فضایی است. یکی از مهمترین روش های تصمیم گیری چند معیاره، روش تحلیل سلسله مراتبی[۱](AHP) می باشد. این روش، دارای پنج مرحله اصلی شامل ساختن سلسله مراتب، تعیین ضرایب اهمیت شاخص ها، تعیین ضرایب اهمیت گزینه ها، تعیین امتیاز نهایی گزینه ها و بررسی سازگاری در قضاوت ها می باشد(حبیبی،۱۳۸۶).

۲-۵٫ معیار های مکان یابی سکونتگاه های موقت

انتخاب موقعیت مناسب برای استقرار یک کاربری جستجویی است جهت یافتن مکانی که بتواند با نیازهای خاص کاربری مربوط هماهنگ گردد. نیازهای مربوط به استقرار یافتن یک کاربری، همان معیارهای انتخاب و یا معیارهای مکان یابی هستند. مکان یابی مناسب وقتی صورت می پذیرد که یک ارزیابی دقیق، همگون و سریع از ویژگی مکانهای مختلف برای کاربری خاص وجود داشته باشد(دستجردی،۱۳۷۹ :۹). شناسایی معیار های مکان یابی سکونتگاه اضطراری با بررسی دقیق منابع مکتوب و مقالات پیشین آغاز شد و سپس کلیه معیار ها و زیر معیار ها و وزن دهی به معیار ها در جداول زیر خلاصه گردید.

منطقه ۶ شیراز (عطار، ۱۳۹۲)منطقه ۸ اصفهان (وفایی نژاد، ۱۳۹۴)منطقه ۱۶ تهران (داداش پور، ۱۳۹۲)(فلاحی، ۱۳۸۶)
معیارزیر معیاروزنمعیارزیر معیاروزنمعیارزیر معیاروزنمعیار های مکانیابی
طبیعیفاصله از رودخانه۱۸۶/۰مناسب بودن زمین ۰۴۸/۰ابعاد زمین۰۳۲/۰دسترسی به خدماتمراکز درمانی۰۴۹/۰منابع آب : هر نفر بین ۱۵ تا ۲۰ لیتر در روز و فاصله هر سرپناه تا محل توزیع کمتر از ۲۵ متر
فاصله از گسل۰۳۱/۰شیب زمین۰۱۶/۰مراکز آموزشی۰۱۶/۰
خصوصیات موجودمساحت۰۶۷/۰ایمنی

۴۶۲/۰

مسیل۰۱۸/۰مراکز امداد۰۳۱/۰
کاربری موجود۲۶۹/۰آوار ساختمانی۰۲۸/۰مراکز انتظامی۰۳۱/۰سرانه زمین : حداقل ۳۰  و حداکثر ۴۰ متر مربع برای هر نفر
فاصله از تاسیسات خطرزاایستگاه برق۰۱۷/۰برق فشار قوی۰۴۸/۰دسترسی به محل سکونت قبلی۰۴۳/۰
بازیافت۰۰۳/۰خطوط اصلی گاز۰۴۸/۰دسترسی به شریان های اصلی۱/۰دسترسی : عرض شبکه اصلی ۱۰ تا ۱۲ و معابر فرعی ۶ تا ۱۰ متر
پمپ بنزین و گاز۰۰۳/۰مترو۰۸۴/۰دسترسی به زیرساختشبکه گاز۰۸۱/۰
ایستگاه گاز۰۰۳/۰بافت فرسوده۰۸۴/۰شبکه برق۰۳۷/۰جانمایی : اجتناب از مناطق پر خطر مانند مسیل
خط گاز۰۱۷/۰مراکز سوخت۱۵۲/۰دوری از آلاینده هاآلاینده های هوا۰۱۸/۰
خط برق۰۱۷/۰ارتباطات و همجواری ها

۲۹۲/۰

مراکز انتظامی۰۷۲/۰آلاینده های صوتی۰۰۸/۰امنیت: نزدیکی به مراکز انتظامی
دسترسیراه۲۶۹/۰مراکز آموزشی۰۱۷/۰دوری از کاربری های ناسازگارصنایع عمده۰۲۴/۰توپوگرافی : شیب مناسب بین ۲ تا ۶ درصد
تجهیزات اضطراری : درمانی، انتظامی، اتشنشانی۰۶۸/۰آتش نشانی۰۳۲/۰پمپ بنزین۰۳۱/۰
مراکز درمانی۰۴۸/۰مراکز جمع آوری زباله۰۱۴/۰جنس خاک : شنی و ماسه ای دارای خاصیت نفوذ پذیری
بازار۰۰۶/۰دوری از نواحی نا امن و نا ایمننواحی نا امن اجتماعی۰۲۷/۰
مساجد۰۱۲/۰بافت فرسوده۰۲۳/۰فضای سبز با درختان سایه دار
جمعیتیتراکم۰۵۴/۰فضای سبز۰۰۸/۰حریم شبکه برق و گاز۰۱۴/۰فرهنگ و سنت : عدم مجاورت با مناطق حساس، سایت های ملی، بین المللی، فرهنگی، مذهبی، تاریخی، یادمان ها و میراث فرهنگی
منابع آب۰۹۷/۰حریم معابر۰۰۷/۰
دسترسی

۱۱۸/۰

انسداد ناپذیری۰۳۹/۰سهولت در اجرامالکیت اراضی۱۱۱/۰
دسترسی به راه۰۷۹/۰دانه بندی۰۴۲/۰
جمعیتی

۰۸۰/۰

تراکم حساس۰۶۴/۰هزینه تملک۰۵۳/۰
تراکم غیر حساس۰۱۶/۰کاربری وضع موجود۰۶۹/۰مدیریت زباله و بهداشت محیط
مدت زمان بهره برداری۱۱۱/۰مصالح ساختمانی
سهولت در بهره بردارینسبت جمعیت بی خانمان۰۴۰/۰
سرانه خدماتی موجود۰۱۸/۰

جدول ۱-  خلاصه معیار های ، زیر معیار ها و نحوه وزن دهی به آنها بر اساس پیشینه تحقیق

 

پس از تعیین میزان اهمیت، چگونگی رتبه بندی معیار ها سهم بسزایی در ارزیابی مکان دارد. نصیر پور و همکاران(۱۳۹۳)، در مقاله خود با نام «مکان یابی بهینه محل های اسکان موقت آسیب دیدگان ناشی از زلزله در مناطق شهری»، ضمن ارایه معیار های مکان یابی به کمک خبرگان، جدولی ارایه نمودند که در آن  اهمیت وزنی و رتبه بندی هریک از معیار ها به کمک نرم افزار ExpertChoice تعیین و ارایه شده است. وفایی نژاد(۱۳۹۴) نیز در ادامه تحقیق خود پس از تعیین معیار ها، جدولی برای ارزش گذاری و رتبه بندی هریک از معیار ها تهیه نموده است. جمع بندی موارد فوق همراه با ضوابط و استانداردهایی که فلاحی به آن اشاره نموده است به تعیین ملاک های رتبه بندی معیار ها منجر گردید.

  1. چارچوب مفهومی و روش تحقیق

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی معیار های انتخاب مکان مناسب جهت استقرار سکونتگاه موقت جمعی و نحوه رتبه یندی آن است. به منظور تدقیق هدف اصلی، معیار های به دست آمده از ادبیات نظری و پیشینه تحقیق در محله بریانک – هفت چنار تهران به صورت نمونه بررسی و تحلیل خواهد شد. تحقیق حاضر، ماهیتا توصیفی، تحلیلی بوده و رویکرد اصلی (متدولوژی) آن، رویکرد کیفی است. همچنین برای تعمیم جنبه های اثرگذار، از روش های کمی در ترکیب با تحلیل کیفی استفاده شده است. برای دستیابی به چارچوب مفهومی این تحقیق، از پایه های نظری موجود در مورد مکان یابی اسکان موقت در شهر ها استفاده شده است تا بتوان بر اساس آن با توصیف وضع موجود در مطالعه موردی، به تحلیل شرایط مورد انتظار در آینده پرداخت. به منظور انجام این تحقیق، از ابزار ها و روش های گردآوری داده ها به شرح زیر استفاده شده است: استفاده از روش اسنادی شامل منابع مکتوب (کتب، رساله ها و مقالات منتشر شده)، منابع قابل دسترسی از طریق اینترنت (مقالات) و اسناد فرادست منطقه و شهر (طرح جامع تهران، طرح تفصیلی منطقه ۱۰، طرح موضعی محله بریانک – هفت چنار و طرح دوام سازمان مدیریت بحران شهر تهران) و استفاده از روش میدانی شامل مشاهده محله بریانک – هفت چنار و عکسبرداری از آن، مصاحبه با مسئولان شورایاری محله بریانک و مهندسان مشاور منطقه ۱۰ تهران.

با مرور مطالب ذکر شده در پیشینه تحقیق و بررسی معیار های مکان یابی، چارچوب نظری تحقیق حاضر شکل گرفت. در تحقیق حاضر، با مطالعه پژوهش های مکانیابی که به کمک نرم افزار GIS و روش تحلیلی سلسه مراتبی انجام شده بودند، سعی گردید که از معیار های بکار گرفته شده در پژوهش های فوق استفاده شود. به همین منظور معیار های مکان یابی بر اساس مدل پیشنهادی دادش پور و همکاران(۱۳۹۲) که پیش از این برای منطقه ۱۶ شهر تهران انجام گرفته بود، به دلیل تشابه با تحقیق حاضرو حذف برخی معیار های کم اهمیت برای مناطق شهری، انتخاب شد لیکن با بررسی ادبیات نظری و تجارب سایر محققین، زیر معیار هایی مانند دسترسی به خدمات مراکز اتش نشانی و مرکز مدیریت بحران، دسترسی به منابع آب، دوری از مراکز حساس، ارزش زمین، توپوگرافی و وجود بنا یا تاسیسات مناسب بهره برداری در سایت، به فهرست معیار ها اضافه گردید. همچنین برای ارزیابی نهایی مکان و بررسی ویژگی های زمین مورد نظر، به دلیل عدم دسترسی به نقشه ها و پایگاه داده مکانی منطقه ۱۰ و محله بریانک، از روش غیر نرم افزاری ماتریس تحلیلی سوات(SWOT) با روش مقایسه ای دو به دو استفاده شد. لذا معیار های به دست آمده فوق، در دو گروه عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار در انتخاب مکان، تقسیم بندی شد. سپس سعی گردید تا بر اساس اوزان مورد استفاده در پژوهش مربوط به منطقه ۱۶ تهران که به روش سلسله مراتبی فازی به دست آمده بود، درصد وزن معیار ها در دو گروه عوامل داخلی و خارجی تعیین شود. سپس به کمک پژوهش های صورت گرفته توسط نصیر پور و همکاران(۱۳۹۳) و وفایی نژاد(۱۳۹۴)، ملاک های رتبه بندی هر یک از معیار های تحقیق تدقیق شد. در نهایت جدول معیار ها، زیر معیار ها، وزن و ضریب اهمیت هر معیار و چگونگی رتبه بندی معیار ها به صورت زیر جهت ارزیابی محله بریانک – هفت چنار تنظیم گردید.

معیار های مکان یابی سکونتگاه موقت در شهر تهران : عوامل داخلی مکان
معیاروزنضریب اهمیتزیر معیاروزنزیر معیاروزنضریب اهمیت
سهولت در اجرا۳۸۸۸۶۶/۰مالکیت۱۲۰۱۲۰۲۶۸/۰
دانه بندی۱۰۰شکل و هندسه۳۰۰۶۷/۰
مساحت۷۰۱۵۶/۰
کاربری زمین۱۰۰۱۰۰۲۲۳/۰
ارزش زمین۳۸۳۸۰۸۵/۰
توپوگرافی۳۰۳۰۰۶۷/۰
سهولت در بهره برداری۶۰۱۳۴/۰وجود بنا یا تمهیدات مناسب۶۰ابنیه ایمن درون سایت۳۰۰۶۷/۰
سرویس بهداشتی درون یا بیرون سایت۳۰۰۶۷/۰
مجموع۴۴۸۰۰۰/۱۴۴۸۴۴۸۰۰۰/۱

جدول ۲-  معیار های داخلی تاثیر گذار در مکان یابی سکونتگاه موقت

معیار های مکان یابی سکونتگاه موقت در شهر تهران : عوامل خارجی مکان
معیاروزنضریب اهمیتزیر معیاروزنزیر معیاروزنضریب اهمیت
دسترسی۳۸۸۷۰۳/۰به شریان اصلی۱۰۰عرض شریان اصلی۵۰۰۹۱/۰
فاصله تا شریان اصلی۵۰۰۹۱/۰
به خدمات۱۷۰مراکز درمانی۵۰۰۹۱/۰
مراکز آموزشی۱۶۰۲۹/۰
مراکز امداد۲۶۰۴۷/۰
مراکز انتظامی۲۶۰۴۷/۰
مراکز آتش نشانی۲۶۰۴۷/۰
مراکز مدیریت بحران۲۶۰۴۷/۰
به زیرساخت۱۱۸شبکه گاز۴۰۰۷۲/۰
شبکه برق۲۰۰۳۶/۰
منابع آب۳۵۰۶۳/۰
فرستنده مخابراتی۲۳۰۴۲/۰
دوری از ناملایمت ها۱۶۴۲۹۷/۰دوری از مراکز حساس۴۰محوطه های میراثی و باستانی و موزه ها۱۰۰۱۸۵/۰
سایت های نظامی و پادگان ها۱۰۰۱۸۵/۰
مراکز سیاسی و دیپلماتیک۱۰۰۱۸۵/۰
خزانه بانک۱۰۰۱۸۵/۰
دوری از کاربری های ناسازگار یا خطر زا۵۰صنایع عمده و آلاینده۱۵۰۲۷/۰
پمپ بنزین و مراکز توزیع سوخت۲۵۰۴۵/۰
مراکز جمع آوری و دفن زباله۱۰۰۱۸/۰
دوری از نواحی نا امن و نا ایمن۵۰نواحی نا امن اجتماعی۲۰۰۳۶/۰
بافت فرسوده۱۵۰۲۷/۰
حریم شبکه برق و گاز۱۰۰۱۸/۰
حریم شبکه معابر۵۰۰۹/۰
دوری از آلاینده ها۲۴آلاینده هوا۸۰۱۴/۰
آلاینده کالبدی ( خاک و آب )۸۰۱۵/۰
آلاینده صوتی۸۰۱۴/۰
مجموع۵۵۲۰۰۰/۱۵۵۲۵۵۲۰۰۰/۱

جدول ۳-  معیار های خارجی تاثیر گذار در مکان یابی سکونتگاه موقت

معیارزیر معیاررتبه بندی معیار های مکان یابی
۱۲۳۴
دسترسی به شریان اصلیعرض شریانکمتر از ۶ متربین ۶ تا ۱۰ متربین ۱۰ تا ۱۲ متربین۱۲ تا۱۸ متر
فاصله از شریانبیش از ۱۰۰۰ متربین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متربین ۵۰ تا ۵۰۰ مترکمتر از ۵۰ متر
دسترسی به خدمات ( فاصله)مراکز درمانیبیش از ۵۰۰۰ متر۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترکمتر از ۵۰۰ متر
مراکز آموزشیبیش از ۲۰۰۰ متر۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر۱۰۰ تا ۵۰۰ مترکمتر از ۱۰۰ متر
مراکز امدادبیش از ۵۰۰۰ متر۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترکمتر از ۵۰۰ متر
مراکز انتظامی
مراکز آتش نشانی
مراکز مدیریت بحران
دسترسی به زیرساخت ( فاصله)شبکه گاز ( قشار قوی )کمتر از ۵۰ متربین ۵۰ تا ۲۰۰ متر۲۰۰ تا ۱۰۰۰ متربیش از ۱۰۰۰ متر
شبکه برق ( فشار قوی )
منابع اببیش از ۲۵۰۰ متر۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ متر۲۰۰ تا ۱۰۰۰ مترکمتر از ۲۰۰ متر
فرستنده مخابراتی
دوری از مناطق حساس ( فاصله)محوطه های میراثی و باستانی و موزه هاکمتر از ۲۰۰ متر۲۰۰ تا ۱۰۰۰ متر۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰بیش از ۲۵۰۰ متر
سایت های نظامی و پادگان ها
مراکز سیاسی و دیپلماتیک
خزانه بانک
دوری از کاربری های ناسازگار یا  خطر زا ( فاصله)صنایع عمده و آلاینده
پمپ بنزین و مراکز توزیع سوخت
مراکز جمع آوری و دفن زباله
دوری از مناطق نا امن و نا ایمن

( فاصله)

نواحی نا امن اجتماعیکمتر از ۲۰۰ متر۲۰۰ تا ۱۰۰۰ متر۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ متربیش از ۲۵۰۰ متر
بافت فرسوده
حریم شبکه برق و گاز
حریم شبکه معابر
دوری از آلاینده ها

( فاصله)

آلاینده هواکمتر از ۱۰۰ متر۱۰۰ تا ۵۰۰ متر۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متربیش از ۲۰۰۰ متر
آلاینده کالبدی (خاک و آب)
آلاینده صوتی
مالکیتخصوصینیمه دولتیدولتی و عمومی
دانه بندیشکل و هندسهزمین های جند ضلعی غیر منتظمزمین های مستطیل شکلزمین مستطیل کشیده در کنار مسیر دسترسیزمین های مربع منتظم
مساحتکمتر از ۲۰۰۰ متر مربع۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ متر مربع۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ متر مربعبیش از ۲۰۰۰۰ متر مربع
کاربری زمیندبستان هاهتل و مسافرخانه

بناهای اداری دولتی

دبیرستان

مجتمع فرهنگی و ورزشی دولتی،

مذهبی عمومی

پارک شهری

اراضی سبز عمومی

ارزش زمینبسیار ارزشمند تجاری، ادرای، فرهنگی و میراثیارزشمندارزش میانهکم ارزش
توپوگرافیبیش از ۱۰ درصدکمتر از ۲ درصد۶ تا ۱۰ درصدبین ۲ تا ۶ درصد
وجود بنا یا تمهیدات مناسب بهره برداریابنیه ایمن درون سایت ( عمر بنا )بیش از ۳۰ سالبین ۱۰ تا ۳۰ سالکمتر از ۱۰سال ساختبنای نوساز
سرویس بهداشتی درون یا بیرون سایت (فاصله و تعداد)بیش از ۵۰ متر فاصله بیرون سایتکمتر از ۵۰ متر فاصله بیرون سایتدرون سایت تا ۲۵ متر فاصلهدرون سایت کمتر از ۱۰ متر فاصله

جدول ۴-  رتبه بندی معیار های تاثیر گذار در مکان یابی سکونتگاه موقت

ادامه دارد… .

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 4.00
[ 1 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test