پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - Thursday 15 November 2018
کد خبر : 21368
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۰
بازدید: -

مقاله

استاندارد طراحی تاسیسات گازاکسی استیلن(سانترال)برای جوشکاری،برشکاری وفرآیندهای وابسته


1-ساخت وعلامت گذاري 1-1-سيلندرهاي ساخته شده بايستي كه بوسيله كارخانه سازنده تست شده وعلامت گذاري هاي موردلزوم راداشته باشند. 2-ذخيره سازي سيلندرها

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

بخش ۱:

-سیلندرهاومخازن

۱-ساخت وعلامت گذاری

۱-۱-سیلندرهای ساخته شده بایستی که بوسیله کارخانه سازنده تست شده وعلامت گذاری های موردلزوم راداشته باشند.

۲-ذخیره سازی سیلندرها

۲-۱-سیلندرهای گازبه شرطی مجازهستند بطوردائم انبارشوند که حداقل ۶مترباشعله ومایعات قابل اشتعال وهمچنین موادسریع الاشتعال مانند چوب ،کاغذ ،روغن وگریس فاصله داشته باشند وهمچنین درمکانهائیکه حرارت بالاباشدویااحتمال خسارات فیزیکی داشته باشد نباید انبارشود وبطورکلی ازدسترسی به دور باشد.

۲-۲-اتاق یاساختمان نگهداری سیلندرها بایددارای یک تهویه مصنوعی یاطبیعی باشند که مقدارآن رابربا

۱CFM.per.SQ ft باشد.

۲-۳-سیلندرهای گازاستیلن انبارشده درداخل ساختمان بجزآن تعدادکه جهت بهره برداری به سیستم متصل هستند بایدظرفیت کل آنهابیشترازm3 70نباشداگرتعداد بیشتری مکان برای ذخیره سیلندر موجودباشدآنها بایدبایک فاصله حداقل ۳۰متری جداشوند.

تبصره: ظرفیت مکان نگهداری سیلندرهای گازاستیلن راکه دریک محل انبارشده اند میتوان به m3 140افزایش داد به شرطی که انبارمجهزبه یک سیستم اسپیرینکلراتوماتیک که براساس NFPA 13 طراحی شده است باشد.

۲-۴-سیستم حرارتی ،تجهیزات الکتریکی ومنابع کنترل احتراق دراتاق یاساختمان بایدهماهنگ با موارد زیر باشد.

الف-گرمایش بایدبوسیله بخار،آب گرم باروشهای غیرمستقیم باشد ،گرمایش بوسیله شعله یاآتش درداخل ساختمان یامحوطه خارجی ارتباط بااین ساختمانهاممنوع میباشند.

ب-تجهیزات الکتریکی وسیم کشی های چنین ساختمانی بایدبراساس استاندارد NFPA70 باشد.

پ-منابع جرقه خارج وداخل ساختمان ممنوع میباشد.

۲-۵-درذخیره سازی سیلندرهای اکسیژن بایدحداقل ۶مترازگازهای استیلن ودیگرموادآتش گیر (بخصوص روغن وگریس)بدورباشد یابوسیله یک دیواربه بلندی حداقل ۵/۱ مترکه حداقل نیم ساعت دربرابر حریق مقاومت داشته باشند جداگردند.

kkkj

بخش ۲

مانیفولد سیلندر

۱-۲-تمام قطعات مانینولد استیلن واکسیژن بایداستانداردباشد.

۲-۲-کل ظرفیت سیلندرهای گازاستیلن اتصال شده به یک مانینولد درداخل یک ساختمان بایدازm3 84 بیشترنباشد.

۲-۳-مانینولد اکسیژن بایدازسیلندرهای استیلن ویاموادقابل احتراق (خصوصا روغن یاگریس )درهمان اتاق بوسیله یک فاصله ای به حداقل ۶متریابوسیله یک حفاظ به بلندی حداقل ۵/۱ مترکه مقاوم دربرابرآتش به مدت حداقل نیم ساعت راداشته باشدجداگردند.

۲-۴-سیلندرهای اکسیژن متصل شده به یک مانیفولد باید کل ظرفیتشان بیشترازm3 168نباشد.

۲-۵-مانیفولدهابایدساختارمناسب برای استفاده ازاکسیژن رادرفشار ۲۵۰ psi داشته باشدوبایدتحمل فشار حداقل فشار psi 1000راداشته باشد .همچنین دارای یک شیرفشارشکن جهت تقلیل دادن حداکثرفشارpsi 500راداشته باشد.

۲-۶-اجزاء مانیفولد بایددرفشارpsi 375 ازنظرآب بندی تست شوند ومواداستفاده درتست مانیفولد اکسیژن بایدعاری ازروغن وهمچنین غیرقابل اشتعال باشد.

 

بخش ۳

۳-۱-سیستمهای لوله کشی اکسیژن

۳-۱-۱-شیلنگها واتصالات آنهابه شرطی مجازبه استفاده واتصال به خروجی یک رگلاتورتحت فشار درلوله کشی هستند که فشارکارلوله ها psi 250 یاکمتر باشدوطول شیلنگهانبایدبیشتراز۵/۱ مترباشد .شیلنگها بایدحداقل تحمل فشارpsi 1000راداشته باشد.

۲-۳-لوله کشی استیلن

۳-۲-۱-لوله هاباید فولادی باشند.

۳-۲-۲-ازمس غیرآلیاژی نبایداستفاده شودبه جزدرمواردی که استاندارد مشخص کرده باشد.

۳-۳-اتصالات لوله کشی

۳-۳-۱-اتصالات درلوله کشی های فولادی بایستی که جوشکاری شده ،پیچ شده یافلانج شده باشند.فیتینگها مانند سه راهی ها کویلنگها ومهره هایامهره ماسوره ها باید نوردشده ،آهنگری شده ،فولادریخته شده آهن چکش خواریاآهن NODULAR باشد. فیتینگهای چدن خاکستری یاسفیدممنوع میباشند.

۳-۳-۲-اتصالات درلوله های مسی یابرنجی بایدجوشکاری شده ،جوشکاری برنج شده ، رزوه شده یافلانج شده باشند.

۳-۳-۳-اتصالات لوله های مسی بدون درز،برنجی هاباید استاندارد وهماهنگ بافیتینگهای لوله های گازباشدیا اینکه اتصالات باید جوشکاری برنج شوند.

۳-۳-۴-اتصالات زروه شده شیب دار درلوله های اکسیژن بایستی قلع کاری شوند یابانوارپلی تترافلورواتیلن ( مانند تفلون) آب بندی شوند.

۳-۴-نصب

۳-۴-۱-لوله ها تاحدامکان بایدمستقیم گرفته شوند ،ازخوردگی وصدمات فیزیکی مصون باشند وتااندازه ای قابل انعطاف لوله کشی شوند تاتحمل انقباض ،انبساط ،تکانهای شدیدوارتعاشات راداشته باشد.لوله کشی درزیرساختمانها یافونداسیونها به شرطی که لوله ای برای تهویه تعبیه شود ویابوسیله تونلی تهویه شود مجازمیباشد.

۳-۴-۲-شیرهای گازباعملکرد سریع وقابل دسترسی بایدکه طوری نصب شوند که بتواند درمواقع اضطراری جریان گاز رابه ساختمان (محل مصرف)قطع کند یک شیرقطع کننده بایدبرروی لوله های خروجی ازمانیفولد هانصب شود.

۳-۵-تمیزکاری

۳-۵-۱-فیتینگها وطول لوله هاقبل ازنصب واتصالات بایستی که اززنگ زدگی ،خوردگی وکثیفی پاک شوند .فیتینگها ولوله های اکسیژن باید بوسیله حلال شسته وتمیز شوند بطوریکه کثیفی روغن وگریس راپاک کند امابااکسیژن واکنشی ندهد.آب داغ همره سود سوز آور و یا تری سدیم فسفات شوینده های خوبی جهت این تمیزکاری میتوانند باشند.

۳-۵-۲-جهت خروج موادخارجی ازلوله هاباید بوسیله یک گاز ازابتدا تاانتهادمیده شودبرای لوله کشی اکسیژن هوایانیتروژن بدون روغن وبرای دیگر لوله ها گازهای هواونیتروژن معمولی میتواند دمیده شود.

۳-۶-آزمایش

۳-۶-۱-سیستم های لوله کشی بایدآزمایش هیدرواستاتیک شوند . همچنین درتحت شرایط حداکثر فشارکاربه مدت یک ونیم ساعت آزمایش نشتی شوند. تمام موادتست خطوط اکسیژن تحت فشار بایدعاری ازروغن وغیرقابل احتراق باشند.

۳-۷-رنگ آمیزی ونشانه گذاری

۳-۷-۱-لوله ها و متعلقات آنهاکه درزیر سطح زمین میباشند ویالوله های آهنی که درقسمت بیرون اززمین میباشند جهت پیشگیری ازخوردگی بایدرنگ شوند ویااینکه باموادمناسبی پوشیده شوند.

۳-۷-۲-لوله ها وقسمت های خروجی بایدطوری نشانه گذاری (رنگ آمیزی ) شودکه نشان دهنده نام گاز درلوله های اتصال یافته باشند(مطابق استاندارد داخلی رنگ)

بخش ۴

تجهیزات حفاظتی ،شیلنگها ورگلاتورها

۴-۱-فشارشکن برای سیستم های لوله کشی

۴-۱-۱-وسایل فشارشکن استاندارد بایددرلوله های گازاستیلن واکسیژن نصب شوند.(درصورت افزایش فشارماکزیمم طراحی شده لوله ها).این وسایل باید طوری تنظیم شوند که فشار بیش از فشار ماکزیمم سیستم را بوسیله تخلیه کاهش داده و گاز را در یک مکان ایمن تخلیه کند.در نقشه پیوست این وسیله با نماد RO ,RF نشان داده شده است.

۴-۲-تجهیزات حفاظتی لوله کشی ها

۴-۲-۱-سیستم های لوله کشی استیلن واکسیژن بایدبطورهماهنگ مجهزبه وسایل حفاظتی نشان داده شده درتصویر پیوست باشند.

۴-۳-تجهیزات حفاظتی خروجی

۴-۳-۱-یک شیر قطع کننده استاندارد بایدبرروی درخروجی ولوله اصلی منتهی به این خروجی هانصب شوند . نماداین شیرها VF  و VO هستند.

۴-۳-۲-یک شیر یک طرفه استاندارد باید درهرخروجی قبل ازشیرقطع کننده ( VFیاVO) یابعد ازشیرقطع کننده نصب شود نماداین شیرهای یکطرفه SO  یاSF هستند.

۴-۳-۳-خروجی هادرمواقعی که یک رگلاتور یاشیلنگ به آنها متصل نمیباشد بایدبوسیله یک گردگیرمحافظت شوند.

۴-۳-۴-خروجی ها به شرطی مجازمیباشند به یک لوله رزوه شده(پیچ شده)منتهی شوند که یک اتصال دائمی داشته باشند درغیرابنصورت بایدازمهره استفاده شود.

ترجمه ازاستاندارد NFPA

 

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

test